Obsah

VZN

Rok 2011

VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 140x | 04.12.2018

Rok 2010

VZN č. 1/2010 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 139x | 04.12.2018

VZN č. 2/2010 Prevádzkový poriadok pohrebísk – zmena Stiahnuté: 159x | 04.12.2018

Rok 2009

VZN č. 1/2009 o zmene všeobecne záväzného nariadenia č.1/2006 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Iža Stiahnuté: 136x | 04.12.2018

VZN č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území obce Iža Stiahnuté: 149x | 04.12.2018

VZN č. 2/2009 príloha č. 1 Stiahnuté: 217x | 04.12.2018

VZN č. 2/2009 príloha č. 2 Stiahnuté: 113x | 04.12.2018

VZN č. 2/2009 príloha č. 4 Stiahnuté: 170x | 04.12.2018

VZN č. 2/2009 príloha č. 5 Stiahnuté: 157x | 04.12.2018

VZN č. 2/2009 príloha č.3 Stiahnuté: 115x | 04.12.2018

VZN č. 3/2009 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 139x | 04.12.2018

VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Iža Stiahnuté: 139x | 04.12.2018

Rok 2008

VZN č. 1/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi na území obce Iža Stiahnuté: 198x | 04.12.2018

VZN č. 2/2008 ktorým sa mení VZN č.1/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu Stiahnuté: 117x | 04.12.2018

VZN č. 3/2008 o vyhlásení záväznej časti územného plánu Stiahnuté: 139x | 04.12.2018

VZN č. 3/2008 príloha č. 1 Stiahnuté: 112x | 04.12.2018

VZN č. 4/2008 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 125x | 04.12.2018

Rok 2007

VZN č. 1/2007 o držaní psov na území obce Iža Stiahnuté: 128x | 04.12.2018

VZN č. 2/2007 - Cenník Stiahnuté: 114x | 04.12.2018

VZN č. 2/2007 Prevádzkovatelia Stiahnuté: 152x | 04.12.2018

Stránka