Obsah

VZN

Rok 2009

VZN č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území obce Iža Stiahnuté: 121x | 04.12.2018

VZN č. 2/2009 príloha č. 1 Stiahnuté: 180x | 04.12.2018

VZN č. 2/2009 príloha č. 2 Stiahnuté: 90x | 04.12.2018

VZN č. 2/2009 príloha č. 4 Stiahnuté: 121x | 04.12.2018

VZN č. 2/2009 príloha č. 5 Stiahnuté: 125x | 04.12.2018

VZN č. 2/2009 príloha č.3 Stiahnuté: 89x | 04.12.2018

VZN č. 3/2009 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 108x | 04.12.2018

VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Iža Stiahnuté: 103x | 04.12.2018

Rok 2008

VZN č. 1/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi na území obce Iža Stiahnuté: 146x | 04.12.2018

VZN č. 2/2008 ktorým sa mení VZN č.1/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu Stiahnuté: 91x | 04.12.2018

VZN č. 3/2008 o vyhlásení záväznej časti územného plánu Stiahnuté: 104x | 04.12.2018

VZN č. 3/2008 príloha č. 1 Stiahnuté: 87x | 04.12.2018

VZN č. 4/2008 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 93x | 04.12.2018

Rok 2007

VZN č. 1/2007 o držaní psov na území obce Iža Stiahnuté: 97x | 04.12.2018

VZN č. 2/2007 - Cenník Stiahnuté: 86x | 04.12.2018

VZN č. 2/2007 Prevádzkovatelia Stiahnuté: 121x | 04.12.2018

VZN č. 2/2007 Prevádzkový poriadok pohrebísk Stiahnuté: 173x | 04.12.2018

VZN č. 2/2007 Stavebné úpravy Stiahnuté: 89x | 04.12.2018

VZN č. 3/2007 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 95x | 04.12.2018

VZN č. 4/2007 o zmene VZN č.2/2005 o určení školských obvodov Stiahnuté: 90x | 04.12.2018

Stránka