Obsah

VZN

Rok 2009

VZN č. 2/2009 príloha č. 2 Stiahnuté: 17x | 04.12.2018

VZN č. 2/2009 príloha č. 4 Stiahnuté: 22x | 04.12.2018

VZN č. 2/2009 príloha č. 5 Stiahnuté: 27x | 04.12.2018

VZN č. 2/2009 príloha č.3 Stiahnuté: 20x | 04.12.2018

VZN č. 3/2009 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 29x | 04.12.2018

VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Iža Stiahnuté: 21x | 04.12.2018

Rok 2008

VZN č. 1/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi na území obce Iža Stiahnuté: 24x | 04.12.2018

VZN č. 2/2008 ktorým sa mení VZN č.1/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu Stiahnuté: 13x | 04.12.2018

VZN č. 3/2008 o vyhlásení záväznej časti územného plánu Stiahnuté: 14x | 04.12.2018

VZN č. 3/2008 príloha č. 1 Stiahnuté: 13x | 04.12.2018

VZN č. 4/2008 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 18x | 04.12.2018

Rok 2007

VZN č. 1/2007 o držaní psov na území obce Iža Stiahnuté: 17x | 04.12.2018

VZN č. 2/2007 - Cenník Stiahnuté: 20x | 04.12.2018

VZN č. 2/2007 Prevádzkovatelia Stiahnuté: 23x | 04.12.2018

VZN č. 2/2007 Prevádzkový poriadok pohrebísk Stiahnuté: 29x | 04.12.2018

VZN č. 2/2007 Stavebné úpravy Stiahnuté: 17x | 04.12.2018

VZN č. 3/2007 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 16x | 04.12.2018

VZN č. 4/2007 o zmene VZN č.2/2005 o určení školských obvodov Stiahnuté: 19x | 04.12.2018

VZN č. 5/2007 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 14x | 04.12.2018

Rok 2006

VZN č. 1/2006 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane Stiahnuté: 15x | 04.12.2018

Stránka