Obsah

VZN

Rok 2013

VZN č. 3/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža Stiahnuté: 225x | 04.12.2018

Rok 2012

VZN č. 1/2012 o poskytovaní soc. služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby na území obce Iža Stiahnuté: 160x | 01.01.2012

VZN č. 2/2012 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd Stiahnuté: 172x | 04.12.2018

VZN č. 3/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby na území obce Iža Stiahnuté: 161x | 01.03.2012

VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža Stiahnuté: 239x | 04.12.2018

Rok 2011

VZN č. 1/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi na území obce Iža Stiahnuté: 199x | 04.12.2018

VZN č. 2/2011 o nakaladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 184x | 04.12.2018

VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 199x | 04.12.2018

Rok 2010

VZN č. 1/2010 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 187x | 04.12.2018

VZN č. 2/2010 Prevádzkový poriadok pohrebísk – zmena Stiahnuté: 231x | 04.12.2018

Rok 2009

VZN č. 1/2009 o zmene všeobecne záväzného nariadenia č.1/2006 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Iža Stiahnuté: 181x | 04.12.2018

VZN č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území obce Iža Stiahnuté: 215x | 04.12.2018

VZN č. 2/2009 príloha č. 1 Stiahnuté: 272x | 04.12.2018

VZN č. 2/2009 príloha č. 2 Stiahnuté: 163x | 04.12.2018

VZN č. 2/2009 príloha č. 4 Stiahnuté: 227x | 04.12.2018

VZN č. 2/2009 príloha č. 5 Stiahnuté: 215x | 04.12.2018

VZN č. 2/2009 príloha č.3 Stiahnuté: 152x | 04.12.2018

VZN č. 3/2009 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 200x | 04.12.2018

VZN č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Iža Stiahnuté: 194x | 04.12.2018

Rok 2008

VZN č. 1/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi na území obce Iža Stiahnuté: 321x | 04.12.2018

Stránka