Navigácia

Obsah

Kostoly

Ižanský katolícky kostol

Rímsko-katolícky kostol bol postavený v 16. storočí. Je postavený východno-západným smerom s presbytériom, na južnej strane s pristavanou sakristiou. Kostol je zasvätený archanjelovi Michalovi. Dvere sú dvojkrídlové, na hladkom strope s obrazmi biblických výjavov.

Ižanský katolícky kostol

Hlavný oltár a kazateľnica pochádzajú zo 70. rokov 18. storočia, sú vytvorené v rokokovom štýle. Svätý Michal je ústrednou postavou oltárneho obrazu z roku 1883. Bočný oltár je zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému, pochádza pravdepodobne z polovice 18. storočia. Na kazateľnicu sa možno dostať zo sakristie. Vpravo od kazateľnice stojí Lurdská Panna Mária. Hlavné priečelie je trojosové. Veža má štvorcový pôdorys a strecha ihlanového tvaru zakončená krížom.

Z histórie kostola je dôležitý rok 1599, keď bol spustošený vojskami sedmohradského kniežaťa Štefana Bocskaiho. K jeho obnove došlo oveľa neskôr až roku 1721. Zemetrasenia roku 1763 a1773 kostol znova poškodili. Definitívne ho obnovili roku 1744. Jeho pôvodný klenutý strop nahradili rovným, hladkým a tak dnešný kostol nemá pôvodný architektonický ráz.

Ižanský kalvínsky kostol

Kalvínsky kostol bol postavený v roku 1871. Má obdĺžnikový tvar. Jeho vnútorné zariadenie vyniká puritánskou jednoduchosťou. Je tam kazateľňa, obetný stolík, harmónium a lavice. Strop podporujú železné piliere, okná sú s polkruhovým zakončením.
Na hornej ploche mramorového obetného stolíka je maďarský nápis: „Dal zhotoviť Mikuláš Tóth r. 1887“. Stĺpy chóru sú pravdepodobne tiež z mramoru, ale sú zabielené. V kostole sú umiestnené tabule s maďarským nápisom:
Na prvej: „Hrdinovia, ktorí padli v I. svetovej vojne z ižianskeho reformovaného zboru“, „Drahí, svätí mŕtvi v ďalekej cudzine, celý národ posiela modlitbu za vás, aby ste v jasných zástupoch na druhom svete dostali zaslúženú korunu“.

Ižanský kalvínsky kostol

Obetiam II. svetovej vojny je venovaná druhá tabuľa. Sú na nej mená a text: „Či žijeme, alebo mrieme, patríme Pánovi. Rím. 14.8. so spomienkou a láskou reformovaná cirkev Iža 1975“.

Na tretej tabuli: 31. okt.1517-1917 Svätá Trojica, jeden večný, pravý Boh. Na pamiatku štvorstoročného výročia obnovy: iný základ nikto nevezme, okrem toho, ktorý je vzatý: Ježiš Kristus I. Kor. 3.11.“

Kostol bol naposledy obnovený v r. 1995 za pôsobenia farára Ladislava Fazekasa.

Evanjelický a.v. kostol

Základný kameň evanjelického a.v.  kostola v Iži bol položený a vysvätený dňa 19. júla 1997 pri spomienke na 50. výročie presídlenia Slovákov z Dolnej zeme. Projekt vypracovali manželia Schwartzovci z Komárna, a hlavnou architektkou bola Ing. arch. Ivica Schwartzová.

Evanjelická a.v. kostol

O rok neskôr, v roku 1998 boli vykopané a vybetónované základy. Na prácach sa zúčastnili naši priatelia z Minessoty a domáci viery. V roku 1999 boli vybudované múry a o rok neskôr sa podarilo stavbu zastrešiť. Stavbu kostola vykonala firma H&O Construkcion Ing. Ivana Orsága. Na stavbu kostola významným dielom prispela Obec Iža, Seniorálny úrad, bratia vo viere z Ameriky, Nemecka, Holandska, Maďarska a v neposlednom rade domáci cirkevníci prostredníctvom niekoľkých zbierok a brigád. Potom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa na stavbe niekoľko rokov nepokračovalo. V roku 2010 vznikla rukou ak. maliarov Petra a Pavla Mestera maľba na zadnej strane kostola. Znázorňuje výjavy z Novej a Starej zmluvy. Na prelome rokov 2011-2012 z finančnej podpory od spolku Gustav Adolf Werke z Nemecka bol kostol dokončený do dnešnej podoby. Vo vnútri kostola je umiestnený posvätený základný kameň.  Nápis na kameni  „Sláva Bohu na výsosti“ je aj nápis, ktorý sa nachádza nad vstupom do veľkého evanjelického kostola v Békéčškej Čabe.

 maľba Petra a Pavla Mestera

16. júna 2012 za účasti najvyšších cirkevných predstaviteľov, predstaviteľov Obce Iža a hostí bol kostol slávnostne posvätený biskupom Západného dištriktu Milanom Krivdom a odovzdaný na bohoslužobné účely. A tak sa evanjelici našej obce schádzajú na Bohoslužby už vo vlastnom Božom stánku.