Navigácia

Obsah

Povinné zverejňovanie

01 Právomoci, kompetencie a organizačná štruktúra

02 Stále zverejňované informácie

03 Stránkové dni a úradné hodiny

04 Postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní

05 Informácia o podávaní opravných prostriedkov a a súdne preskúmavanie

06 Prehľad predpisov a pokynov

07 Sadzobník správnych poplatkov

08 Sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií

09 Účasť na zasadnutí a výpis hlasovania poslancov

                                                                                               2017

                                                                                               2018

                                                                                               2019         

                                                                                               2020

20 Plán kontrolnej činosti hlavného kontrolóra obce Iža na 1. polrok 2021 (168.33 kB)

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov

Poučenie o právach dotknutej osoby