Obsah

VZN

Rok 2017

VZN č. 4/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby do Stiahnuté: 416x | 04.12.2018

VZN č. 5/2017 - ktorým sa vydáva Trhový poriadok obce Iža Stiahnuté: 483x | 04.12.2018

VZN č. 6/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v obci Iža Stiahnuté: 338x | 04.12.2018

VZN č. 7/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža Stiahnuté: 396x | 04.12.2018

Rok 2015

VZN č. 1/2015 - ktorým sa zrušuje VZN obce Iža č. 4/1992 o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území obce Iža Stiahnuté: 264x | 04.12.2018

VZN č. 2/2015 - ktorým sa zrušuje VZN obce Iža č. 5/1992 o verejnom poriadku v obci Iža Stiahnuté: 296x | 04.12.2018

VZN č. 3/2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Iža a trhový poriadok Stiahnuté: 299x | 04.12.2018

VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 321x | 04.12.2018

Rok 2016

VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Iža Stiahnuté: 266x | 04.12.2018

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Iža Stiahnuté: 563x | 04.12.2018

VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža Stiahnuté: 269x | 04.12.2018

VZN č. 4/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom Stiahnuté: 284x | 04.12.2018

VZN č. 5/2016 Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Iža Stiahnuté: 306x | 04.12.2018

Rok 2014

VZN č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými dopadmi na území obce Iža Stiahnuté: 184x | 04.12.2018

VZN č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými dopadmi na území obce Iža - zmena Stiahnuté: 239x | 04.12.2018

VZN č. 3/2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Iža a trhový poriadok Stiahnuté: 164x | 04.12.2018

VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža Stiahnuté: 247x | 04.12.2018

VZN č. 5/2014 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Iža Stiahnuté: 288x | 04.12.2018

Rok 2013

VZN č. 1/2013 - Požiarny poriadok obce Iža Stiahnuté: 181x | 04.12.2018

VZN č. 2/2013 o zmene VZN č.2/1991 o obecnej polícii Stiahnuté: 197x | 04.12.2018

Stránka