Obsah

VZN

Rok 2016

VZN č. 4/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom Stiahnuté: 125x | 04.12.2018

VZN č. 5/2016 Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Iža Stiahnuté: 140x | 04.12.2018

Rok 2014

VZN č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými dopadmi na území obce Iža Stiahnuté: 69x | 04.12.2018

VZN č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými dopadmi na území obce Iža - zmena Stiahnuté: 85x | 04.12.2018

VZN č. 3/2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Iža a trhový poriadok Stiahnuté: 64x | 04.12.2018

VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža Stiahnuté: 94x | 04.12.2018

VZN č. 5/2014 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Iža Stiahnuté: 110x | 04.12.2018

Rok 2013

VZN č. 1/2013 - Požiarny poriadok obce Iža Stiahnuté: 66x | 04.12.2018

VZN č. 2/2013 o zmene VZN č.2/1991 o obecnej polícii Stiahnuté: 67x | 04.12.2018

VZN č. 3/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža Stiahnuté: 89x | 04.12.2018

Rok 2012

VZN č. 1/2012 o poskytovaní soc. služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby na území obce Iža Stiahnuté: 65x | 01.01.2012

VZN č. 2/2012 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd Stiahnuté: 70x | 04.12.2018

VZN č. 3/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby na území obce Iža Stiahnuté: 63x | 01.03.2012

VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža Stiahnuté: 94x | 04.12.2018

Rok 2011

VZN č. 1/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi na území obce Iža Stiahnuté: 68x | 04.12.2018

VZN č. 2/2011 o nakaladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 66x | 04.12.2018

VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 78x | 04.12.2018

Rok 2010

VZN č. 1/2010 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 70x | 04.12.2018

VZN č. 2/2010 Prevádzkový poriadok pohrebísk – zmena Stiahnuté: 88x | 04.12.2018

Rok 2009

VZN č. 1/2009 o zmene všeobecne záväzného nariadenia č.1/2006 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Iža Stiahnuté: 61x | 04.12.2018

Stránka