Obsah

VZN

Rok 2015

VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 233x | 04.12.2018

Rok 2016

VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Iža Stiahnuté: 218x | 04.12.2018

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Iža Stiahnuté: 393x | 04.12.2018

VZN č. 3/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža Stiahnuté: 207x | 04.12.2018

VZN č. 4/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom Stiahnuté: 228x | 04.12.2018

VZN č. 5/2016 Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Iža Stiahnuté: 228x | 04.12.2018

Rok 2014

VZN č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými dopadmi na území obce Iža Stiahnuté: 127x | 04.12.2018

VZN č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými dopadmi na území obce Iža - zmena Stiahnuté: 166x | 04.12.2018

VZN č. 3/2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Iža a trhový poriadok Stiahnuté: 113x | 04.12.2018

VZN č. 4/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža Stiahnuté: 180x | 04.12.2018

VZN č. 5/2014 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Iža Stiahnuté: 201x | 04.12.2018

Rok 2013

VZN č. 1/2013 - Požiarny poriadok obce Iža Stiahnuté: 128x | 04.12.2018

VZN č. 2/2013 o zmene VZN č.2/1991 o obecnej polícii Stiahnuté: 142x | 04.12.2018

VZN č. 3/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža Stiahnuté: 160x | 04.12.2018

Rok 2012

VZN č. 1/2012 o poskytovaní soc. služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby na území obce Iža Stiahnuté: 115x | 01.01.2012

VZN č. 2/2012 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd Stiahnuté: 122x | 04.12.2018

VZN č. 3/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby na území obce Iža Stiahnuté: 120x | 01.03.2012

VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža Stiahnuté: 161x | 04.12.2018

Rok 2011

VZN č. 1/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi na území obce Iža Stiahnuté: 132x | 04.12.2018

VZN č. 2/2011 o nakaladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 121x | 04.12.2018

Stránka