Obsah

VZN

Rok 2007

VZN č. 2/2007 Prevádzkový poriadok pohrebísk Stiahnuté: 207x | 04.12.2018

VZN č. 2/2007 Stavebné úpravy Stiahnuté: 117x | 04.12.2018

VZN č. 3/2007 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 123x | 04.12.2018

VZN č. 4/2007 o zmene VZN č.2/2005 o určení školských obvodov Stiahnuté: 115x | 04.12.2018

VZN č. 5/2007 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 122x | 04.12.2018

Rok 2006

VZN č. 1/2006 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane Stiahnuté: 123x | 04.12.2018

Rok 2005

VZN č. 2/2005 o určení školských obvodov Stiahnuté: 125x | 04.12.2018

VZN č. 3/2005 o určení školských obvodov – Zmena Stiahnuté: 150x | 04.12.2018

VZN č. 4/2005 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 140x | 04.12.2018

Rok 2004

VZN č. 1/2004 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 131x | 04.12.2018

VZN č. 2/2004 o prevádzkovom poriadku cintorína Stiahnuté: 120x | 04.12.2018

Rok 2003

VZN č. 1/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu Stiahnuté: 139x | 04.12.2018

VZN č. 2/2003 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 127x | 04.12.2018

VZN č. 3/2003 o miestnych poplatkoch Stiahnuté: 204x | 04.12.2018

VZN č. 4/2003 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 138x | 04.12.2018

Rok 1998

VZN č. 5/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 124x | 04.12.2018

VZN č. 6/1998 ktorým sa vydáva trhový poriadok pre priležitostné trhy Stiahnuté: 136x | 04.12.2018

Stránka