Obsah

VZN

Rok 2008

VZN č. 2/2008 ktorým sa mení VZN č.1/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu Stiahnuté: 224x | 04.12.2018

VZN č. 3/2008 o vyhlásení záväznej časti územného plánu Stiahnuté: 191x | 04.12.2018

VZN č. 3/2008 príloha č. 1 Stiahnuté: 166x | 04.12.2018

VZN č. 4/2008 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 179x | 04.12.2018

Rok 2007

VZN č. 1/2007 o držaní psov na území obce Iža Stiahnuté: 192x | 04.12.2018

VZN č. 2/2007 - Cenník Stiahnuté: 156x | 04.12.2018

VZN č. 2/2007 Prevádzkovatelia Stiahnuté: 217x | 04.12.2018

VZN č. 2/2007 Prevádzkový poriadok pohrebísk Stiahnuté: 279x | 04.12.2018

VZN č. 2/2007 Stavebné úpravy Stiahnuté: 153x | 04.12.2018

VZN č. 3/2007 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 172x | 04.12.2018

VZN č. 4/2007 o zmene VZN č.2/2005 o určení školských obvodov Stiahnuté: 159x | 04.12.2018

VZN č. 5/2007 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 163x | 04.12.2018

Rok 2006

VZN č. 1/2006 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane Stiahnuté: 158x | 04.12.2018

Rok 2005

VZN č. 2/2005 o určení školských obvodov Stiahnuté: 174x | 04.12.2018

VZN č. 3/2005 o určení školských obvodov – Zmena Stiahnuté: 193x | 04.12.2018

VZN č. 4/2005 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 192x | 04.12.2018

Rok 2004

VZN č. 1/2004 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 186x | 04.12.2018

VZN č. 2/2004 o prevádzkovom poriadku cintorína Stiahnuté: 156x | 04.12.2018

Rok 2003

VZN č. 1/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu Stiahnuté: 195x | 04.12.2018

VZN č. 2/2003 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 164x | 04.12.2018

Stránka