Obsah

VZN

Rok 2022

VZN č. 1/2022 o obecnej polícii Stiahnuté: 63x | 29.03.2022

VZN č. 2/2022 o sume úhrady za sociálnu službu, spôsobe jej určenia a platenia Stiahnuté: 41x | 07.09.2022

VZN č. 3/2022 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 64x | 14.10.2022

VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža Stiahnuté: 41x | 16.12.2022

Rok 2021

VZN č. 2/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č 1/2018 nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Iža Stiahnuté: 119x | 28.09.2021

VZN č. 3/2021 o určení spádovej materskej školy pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Iža Stiahnuté: 109x | 28.09.2021

VZN č. 4/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža Stiahnuté: 101x | 16.12.2021

VZN č. 5/2021 o o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Iža Stiahnuté: 94x | 16.12.2021

VZN č. 6/2021 ktorým sa mení a dopľňa VZN č.1/2018 o nakladaníí s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Iža Stiahnuté: 91x | 16.12.2021

VZN č.1/2021 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č 3/2008 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE IŽA Stiahnuté: 137x | 31.03.2021

Rok 2020

VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža Stiahnuté: 242x | 15.12.2020

Rok 2019

VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža Stiahnuté: 436x | 18.11.2019

VZN č.1/2019 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta, voľby do orgánov Stiahnuté: 311x | 29.01.2019

VZN č.2/2019 o nakladaní s nájomnými bytmi Stiahnuté: 468x | 04.03.2019

VZN č.3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školstve a školských zariadeniach obce Iža Stiahnuté: 268x | 16.08.2019

Rok 2018

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Iža Stiahnuté: 567x | 01.01.2018

VZN č. 1/2018 o nakladani s komunalnymi a drobnymi stavebnymi odpadmi na území obce Iža Stiahnuté: 434x | 04.12.2018

Rok 2017

VZN č. 1/2017 - ktorým sa vyhlasuje Požiarný poriadok obce Stiahnuté: 625x | 04.12.2018

VZN č. 2/2017 - ktorým sa mení a doplňuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom Stiahnuté: 345x | 04.12.2018

VZN č. 3/2017 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Iža Stiahnuté: 446x | 04.12.2018

Stránka