Obsah

VZN

Rok 2021

VZN č. 2/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č 1/2018 nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Iža Stiahnuté: 31x | 28.09.2021

VZN č. 3/2021 o určení spádovej materskej školy pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Iža Stiahnuté: 47x | 28.09.2021

VZN č. 4/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža Stiahnuté: 16x | 16.12.2021

VZN č. 5/2021 o o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Iža Stiahnuté: 17x | 16.12.2021

VZN č. 6/2021 ktorým sa mení a dopľňa VZN č.1/2018 o nakladaníí s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Iža Stiahnuté: 19x | 16.12.2021

VZN č.1/2021 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č 3/2008 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE IŽA Stiahnuté: 70x | 31.03.2021

Rok 2020

VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža Stiahnuté: 139x | 15.12.2020

Rok 2019

VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža Stiahnuté: 312x | 18.11.2019

VZN č.1/2019 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta, voľby do orgánov Stiahnuté: 239x | 29.01.2019

VZN č.2/2019 o nakladaní s nájomnými bytmi Stiahnuté: 352x | 04.03.2019

VZN č.3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školstve a školských zariadeniach obce Iža Stiahnuté: 184x | 16.08.2019

Rok 2018

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Iža Stiahnuté: 362x | 01.01.2018

VZN č. 1/2018 o nakladani s komunalnymi a drobnymi stavebnymi odpadmi na území obce Iža Stiahnuté: 338x | 04.12.2018

Rok 2017

VZN č. 1/2017 - ktorým sa vyhlasuje Požiarný poriadok obce Stiahnuté: 460x | 04.12.2018

VZN č. 2/2017 - ktorým sa mení a doplňuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom Stiahnuté: 255x | 04.12.2018

VZN č. 3/2017 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Iža Stiahnuté: 348x | 04.12.2018

VZN č. 4/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby do Stiahnuté: 324x | 04.12.2018

VZN č. 5/2017 - ktorým sa vydáva Trhový poriadok obce Iža Stiahnuté: 394x | 04.12.2018

VZN č. 6/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v obci Iža Stiahnuté: 258x | 04.12.2018

VZN č. 7/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža Stiahnuté: 345x | 04.12.2018

Stránka