Obsah

VZN

Rok 2018

1/2018 Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Iža Stiahnuté: 4x | 06.09.2018

o nakladani s komunalnymi a drobnymi stavebnymi odpadmi na území obce Iža Stiahnuté: 8x | 01.01.2018

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Iža Stiahnuté: 8x | 01.01.2018

Rok 2017

ktorým sa mení a doplňuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom Stiahnuté: 5x | 01.02.2017

ktorým sa vyhlasuje Požiarný poriadok obce Stiahnuté: 1x | 01.01.2017

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža Stiahnuté: 8x | 01.01.2017

o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Iža Stiahnuté: 6x | 01.03.2017

o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby do Stiahnuté: 3x | 01.04.2017

o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v obci Iža Stiahnuté: 3x | 01.06.2017

Rok 2015

ktorým sa vydáva Trhový poriadok obce Iža Stiahnuté: 1x | 01.05.2015

ktorým sa zrušuje VZN obce Iža č. 4/1992 o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území obce Iža Stiahnuté: 1x | 01.01.2015

ktorým sa zrušuje VZN obce Iža č. 5/1992 o verejnom poriadku v obci Iža Stiahnuté: 6x | 01.02.2015

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 2x | 01.04.2015

o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Iža a trhový poriadok Stiahnuté: 1x | 01.03.2015

Rok 2016

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža Stiahnuté: 2x | 01.03.2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Iža Stiahnuté: 6x | 01.02.2016

o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom Stiahnuté: 5x | 01.04.2016

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Iža Stiahnuté: 4x | 01.02.2016

VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Iža Stiahnuté: 5x | 01.01.2016

Rok 2014

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža Stiahnuté: 1x | 01.04.2014

Stránka