Obsah

VZN

Rok 2023

VZN č. 1/2023 o sume úhrady za sociálnu službu, spôsobe jej určenia a platenia Stiahnuté: 94x | 14.07.2023

VZN č. 2/2023 ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Iža Stiahnuté: 71x | 14.07.2023

VZN č. 3/2023 ktorým sa vydáva Trhový poriadok obce Iža Stiahnuté: 127x | 14.07.2023

VZN č. 4/2023 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Iža Stiahnuté: 58x | 29.12.2023

VZN č. 5/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža Stiahnuté: 91x | 29.12.2023

Rok 2022

VZN č. 1/2022 o obecnej polícii Stiahnuté: 147x | 29.03.2022

VZN č. 2/2022 o sume úhrady za sociálnu službu, spôsobe jej určenia a platenia Stiahnuté: 138x | 07.09.2022

VZN č. 3/2022 o organizácii miestneho referenda Stiahnuté: 144x | 14.10.2022

VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža Stiahnuté: 153x | 16.12.2022

Rok 2021

VZN č. 2/2021 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č 1/2018 nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Iža Stiahnuté: 213x | 28.09.2021

VZN č. 3/2021 o určení spádovej materskej školy pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Iža Stiahnuté: 191x | 28.09.2021

VZN č. 4/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža Stiahnuté: 215x | 16.12.2021

VZN č. 5/2021 o o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Iža Stiahnuté: 182x | 16.12.2021

VZN č. 6/2021 ktorým sa mení a dopľňa VZN č.1/2018 o nakladaníí s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Iža Stiahnuté: 188x | 16.12.2021

VZN č.1/2021 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č 3/2008 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE IŽA Stiahnuté: 214x | 31.03.2021

Rok 2020

VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža Stiahnuté: 352x | 15.12.2020

Rok 2019

VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža Stiahnuté: 558x | 18.11.2019

VZN č.1/2019 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta, voľby do orgánov Stiahnuté: 390x | 29.01.2019

VZN č.2/2019 o nakladaní s nájomnými bytmi Stiahnuté: 621x | 04.03.2019

VZN č.3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školstve a školských zariadeniach obce Iža Stiahnuté: 376x | 16.08.2019

Stránka