Navigácia

Obsah

 

Quo vadis?

Letná škola antiky a tvorivý tábor v Iži

Vďaka projektu „Quo vadis?“ (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/333) realizovaného v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, došlo v obci Iža v mesiacoch september a október 2021 k organizácii celodenných remeselných dielní, ako aj k usporiadaniu 5-dňového tábora, ktorý prebiehal od 10. do 14. októbra.

Záujemcovia – vrátane žiakov základných škôl – mohli nahliadnuť do života v starovekých rímskych táboroch, spoznať dobové odevy a každodenné činnosti vtedajších ľudí, či osvojiť si ich zručnosti v rámci remeselných dielní zameraných na zhotovovanie produktov z dreva, textilu, hliny, keramiky, kameňa či kože.

Projekt so zapojením štyroch projektových partnerov t. j. obec Iža, divadelné združenie Magyarock Dalszínház, Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ a samospráva obce Almásfüzitő, je zameraný na prehlbovanie spolupráce medzi inštitúciami a komunitami z dvoch strán hranice prostredníctvom využitia historického a kultúrneho potenciálu oblasti,  so zreteľom na miestne dejiny z obdobia Rímskej ríše.

 

Ďalšie zariadenia z obdobia Rímskej ríše pre Ižu

V rámci projektu „Quo vadis?“ (kód: SKHU/WETA/1901/4.1/333) realizovaného vďaka Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, došlo v obci Iža k realizácii celodenných remeselných dielní a 5-dňového tábora. Obec v rámci projektu zakúpila aj rozličné zariadenia, vrátane postelí a nábytku pre realizáciu ďalších táborov,

Cieľ obce spočíva v predstavení života Rimanov prostredníctvom ich odevov, zbraní, vojenskej výzbroje, remeselníctva a ďalších útržkov rímskeho umenia, a to organizáciou programov a aktivít prepájajúcich kultúru a históriu tohto národa.

V zmysle daného zámeru došlo v dňoch 20. až 22. septembra, ako aj 4. až 6. októbra k realizácii remeselných tvorivých dielní. Neskôr, 9. októbra, sa mohli návštevníci zúčastniť na predstavení rímskych legionárov Legio Brigetio, vyskúšať si rozličné remeselné workshopy, napr. výrobu hlinených nádob, mozaík, šperkov z obdobia rímskej ríše či chlebov. 16. októbra boli stredobodom pozornosti fresky, hlinené svietniky, kožené výrobky, levanduľové koláče a prosová kaša. Séria programov pokračovala ďalej 23. a 24. októbra.

 

Quo vadis?

Došlo k úspešnému ukončeniu cezhraničného malého projektu nesúceho názov „Quo vadis?“, realizovaného vďaka Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

V rámci projektu obec Iža zorganizovala  niekoľko celodenných remeselných dielní a päťdňový tvorivý tábor.

Počas implementácie projektu taktiež došlo k organizácii predstavenia evokujúceho rímsku dobu, a to v podaní projektového partnera obce – divadelného spolku Magyarock Dalszínház Színházi Egyesület. Jeho dejiskom bolo najprv maďarské mesto Komárom, neskôr pri príležitosti ukončenia projektu dňa 28. októbra obec Iža.

Organizáciou daných tematických aktivít túžili partneri prispieť k zvyšovaniu spoločenskej uvedomelosti v spojení so starovekou rímskou kultúrou a s históriou kresťanstva, ako aj k oboznámeniu miestnych obyvateľov a prichádzajúcich turistov s dejinami niekdajšieho osídlenia oblasti.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

HUSK Limes Romanus klope na dvere UNESCO

            Vďaka úspešnému projektu prebehli v obci Iža rozvojové aktivity financované sumou vyše 1 000 000 eur. Na jednej strane došlo k rozšíreniu Rímskeho a národopisného múzea Kelemantia o novú budovu, na strane druhej boli na dvoch koncoch obce vybudované dve rímske strážne veže.

            Obec Iža sa v spolupráci s maďarskou obcou Almásfüzitő uchádzala o podporu z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (bližšie informácie o programe: www.skhu.eu) prostredníctvom projektu nesúceho názov „Limes Romanus klope na dvere UNESCO“ (akronym: HUSK Limes Romanus) v roku 2017. Projektová časť obce Iža bola realizovaná so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 877 625,81 eur, celkový rozpočet obce dosiahol 1 032 500,96 eur. 10% výdavkov tvorili štátne dotácie, ďalších 5% si samosprávy hradili z vlastných zdrojov. Cieľom spolupracujúcich obcí bolo rozšírenie existujúcej turistickej ponuky, prilákanie širšieho okruhu návštevníkov, ako aj podnietenie ďalšieho rozvoja kultúrneho a kreatívneho cestovného ruchu.

            Investícia nadväzuje na predchádzajúci úspešný projekt partnerských obcí, vďaka ktorému bolo v roku 2013 v Iži zriadené Rímske a národopisné múzeum Kelemantia, na opačnom brehu Dunaja v Almsásfüzitő zasa tábor Azaum. V rámci aktuálneho projektu boli ďalej zveľaďované spomínané stavby. V obci Almásfüzitő k táboru pribudlo detské ihrisko inšpirované rímskou érou, labyrint, interaktívny prezentačné priestranstvo a vojenská dedina s dobovými domami. V Iži došlo na dvore múzea k vybudovaniu novej budovy s rozlohou 1 136 metrov štvorcových, na základe návrhov architekta Nándora Litomericzkého. V budove bolo zriadených 16 remeselných dielní, z nich dve s bezbariérovým prístupom. V dielňach sú prezentované rímske a tradičné remeslá, záujemcovia si môžu osvojiť základy jednotlivých remesiel. Došlo taktiež aj k zriadeniu spoločenských priestorov s kuchyňou, jedálňou a átriovým nádvorím, na ktorom boli umiestnené vonkajšie pece pre potreby remeselníckych workshopov – teda na vypaľovanie rozličných keramických výrobkov. Počas roka sa možno zapojiť do dostupných dielní len organizovaným spôsobom v rámci rozmanitých podujatí, v lete tu však budú prebiehať detské tábory.

            Dôležitým a veľkolepým prvkom výstavby sú aj dve strážne veže vybudované na základe rímskych vzorov, fiktívne diela, ktoré boli postavené na východnom a západnom konci obce, popri hlavnej ceste. Na strážne veže možno vyjsť aj hore, vďaka čomu slúžia určitým spôsobom ako menšie rozhľadne. Veže sú dostatočne pútavé na to, aby upriamili pozornosť okoloidúcich šoférov na to, že prechádzajú miestom s bohatou históriou z obdobia Rímskej ríše. Východná veža, ktorá stojí popri medzinárodnej cyklotrase Eurovelo-6 tiahnucej sa po protipovodňovej hrádzi, osloví aj cykloturistov.

            Oficiálne slávnostné odovzdanie budov prebehne 29. augusta, v rámci štrúdľového festivalu a sedliackej olympiády v Iži.

Obsah tejto správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej Únie.

 

 

 

 

 

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu v obci Iža rekonštrukciou spoločenskej sály

 

   Interreg

 

 

__________________________________________________________________________________

 

 

HUSK cyklookruh napojený na EUROVELO 6 / HUSK kerékpár körútvonal csatlakozva az EUROVELO 6.

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 s podporou ERDF realizuje obec Moča ako vedúci partner v spolupráci s maďarskými partnermi obcou Neszmély, Dunaalmás, Almásfüzitő, mestom Oroszlány projekt s názvom „HUSK cyklookruh napojený na EUROVELO 6 / HUSK kerékpár körútvonal csatlakozva az EUROVELO 6“, kód projektu: HUSK/13014/2.3.1/0005.

Obdobie realizácie projektu: 01.január 2014 až 30. apríl 2015.

Aktivity boli partnermi spoločne zostavené na základe aktuálnej situácie na oboch stranách hranice, čím sa zaručí pripravenosť na čerpanie NFP v súlade s aktuálnou prioritou maďarskej vlády prednostne podporiť budovanie cyklotrás od Rajky po Budapest (1364/2011 (XI.8) Korm. Határozat) a slovenskej vlády vybudovať cyklotrasy pozdĺž Dunaja v okr. Komárno (viď. Uznesenie č.382/2008).

V rámci projektu sa na slovenskej strane hranice vybuduje cyklotrasa vedúca pozdĺž Dunaja na trase Komárno – Iža – Patince – Radvaň nad Dunajom – Moča – Kravany nad Dunajom a vybudujú sa oddychové body popri cyklotrase. Cyklotrasa bude viesť po Dunajskej cykloceste, ktorá je jednou z najznámejších a najnavštevovanejších cyklotrás v Európe a je súčasťou cesty EUROVELO 6, ktorá vedie od Atlantiku vo Francúzsku až k Čiernemu moru v Rumunsku.

Na maďarskej strane hranice sa vypracuje projektová dokumentácia potrebná k vydaniu stavebného povolenia a štúdií uskutočniteľnosti na výstavbu cyklotrás v k.ú. obcí Almásfüzitő, Dunaalmás, Neszmély, Oroszlány. Projektová dokumentácia pripravená v rámci projektu zabezpečí urýchlenie investícií na dokončenie cyklotrasy na maďarskej strane.