Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Pozvánky OZ

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Pozvánka na 3. riadne zasadnutie OZ24.01.201928.02.2019

Úradná tabuľa

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Oznámenie zámeru predaja pozemku obce Iža parc.č. EKN 69414.02.201918.03.2019
Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností13.02.201901.03.2019
Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu12.02.201930.03.2019
Návrh VZN č.2/2019 o nakladaní s nájomnými bytmi na  území obce Iža08.02.201924.02.2019
Voľby do Európskeho parlamentu na území SR - Informácia pre voliča Elektions to dhe European Parliament in the territory of the Slovak Republic - Information for voter04.02.201931.05.2019
Výzva a upozornenie vo veci orezu a výrubu stromov - Západoslovenská distribučná - Oznámenie25.01.201925.02.2019
Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácia pre voliča15.01.201931.12.2019
Návrh VZN - o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov11.01.201931.12.2019
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v obci Iža na rok 201908.01.201931.12.2019
Harmonogram vývozu separovaného odpadu na rok 2019 - plasty, plasty-vrecia, papier08.01.201931.12.2019
Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva a rady obecného zastupiteľstva obce Iža v roku 201904.12.201831.12.2019
Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 8.10.201812.11.201810.04.2019
Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce 10.11.201811.11.2018
Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 13.08.201830.08.2018
Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov revíru Chotín23.08.2018
Oznámenie o zámere obce Iža predať svoj majetok23.08.2018
Oznámenie - počet poslancov obecného zastupiteľstva14.08.2018
Oznámenie - počet obyvateľov obce v zmysle volebného zákona14.08.2018
Pozvánka na 46. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva09.08.2018
Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti - Verejná dražba06.08.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácia pre voliča13.07.2018
Oznámenie - odstávka elektrickej energie - OR PZ12.07.2018
Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 27.06.201811.07.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania - Cesta I/63 - bezpečnostné opatrenia09.07.2018
Verejná vyhláška-optická infraštruktúra Chotín-? túrovo, okres Komárno04.07.2018
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - OR HaZZ02.07.2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky - Tribúna na futbalovom ihrisku02.07.2018
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s mateskou školou Károlya Dömeho v Iži29.06.2018
Oznámenie o uložení poštovej zásielky29.06.2018
Pozvánka na 45. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva21.06.2018
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - Okresné riaditeľstvo Hasičského zboru v Komárne18.06.2018
Verejná vyhláška - Zmena stavby pred jej dokončením -Komárno-Komárom, nový cestný most cez Dunaj medzi mestami s komunikačným napojením na št. cestu I/6315.06.2018
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - OR HaZZ11.06.2018
Návrh Kominitného plánu sociálnych služieb obce Iža07.06.2018
Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 28.05.201806.06.2018
Oznámenie zámeru prenájmu parcely č. CKN 438/4 priamym prenájmom05.06.2018
Rozhodnutie o zmene a doplnení integrovaného povolenia pre prevádzku Reko recycling s.r.o. - Slovenská inšpekcia ŽP01.06.2018
Pozvánka na 44. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva25.05.2018
Oznámenie zámeru predaja fekálnej cisterny25.05.2018
Informácia o zmene stránkového dňa - ORPZ18.05.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Iža na 2. polrok 201815.05.2018
Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 02.05.201811.05.2018
Africký mor ošípaných - oznámenie09.05.2018
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe30.04.2018
Pozvánka na 43. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva27.04.2018
Verejná vyhláška - oznámenie o mieste uloženia písomnosti - František Balla27.04.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí správneho konania - optická infraštruktúra27.04.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí správneho konania - Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárno-Komárom25.04.2018
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - Okresné riaditeľstvo Hasičského zboru v Komárne25.04.2018
Oznámenie zámeru prenájmu mobilného zariadenia29.03.2018
Verejná vyhláška - Rozhodnutie - optická infraštruktúra26.03.2018
Upozornenie občanom - veľkonočné obdobie23.03.2018
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Norbert Murcin23.03.2018
Pozvnánka na 42. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva22.03.2018
Oznámenie zámeru predaja nehnuteľnosti - parc. CKN č.767115.03.2018
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Peter Bauko13.03.2018
Orálna vakcinácia líšok proti besnote - informácia12.03.2018
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s mateskou školou Károlya Dömeho v Iži27.02.2018
Pozvánka na 41. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva27.02.2018
Pozvnánka na 40. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva22.02.2018
Oznámenie - náhradné pozemky21.02.2018
Výzva na spoluprácu19.02.2018
Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 29.01 201816.02.2018
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí správneho konania - optická infraštruktúra14.02.2018
Oznámenie zámeru prenájmu nehnuteľnosti - č.d. 20302.02.2018
Oznámenie o oprave chýb01.02.2018
Oznámenie o výrube01.02.2018
Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti01.02.2018
Verejná vyhláška - Výzva/Oznámenie o vstupe - Zelená Dolina, s.r.o.01.02.2018
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu , separovaný zber - plasty-vrecia, plastové fľaše, sklo a papier na rok 201829.01.2018
Pozvánka na 39. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva25.01.2018
Výzva a upozornenie vo veci orezu a výrubu - Západoslovenská distribučná23.01.2018
Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Iža13.01.2018
Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva a rady v roku 201810.01.2018
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 201808.01.2018
Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 02.01.201802.01.2018
Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby - Bratislavská dražobná a.s.29.12.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Gábor Hajtman27.12.2017
Oznámenie o I. opakovanej dobrovoľnej dražbe - Aukčný Dom, s.r.o.15.12.2017
Verejná vyhláška - oznámenie o uložení poštovej zásielky - ? tefan Szabó14.12.2017
Verejná vyhláška - oznámenie o uložení poštovej zásielky - Zuzana Petróková11.12.2017
Verejná vyhláška - oznámenie o uložení poštovej zásielky - Zuzana Petróková11.12.2017
Pozvánka na 38. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva08.12.2017
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe27.11.2017
Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža24.11.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Zoltán Pavlík20.11.2017
Pozvánka na 37. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva10.11.2017
Oznámenie o navrhovanej činnosti - Triediaca linka odpadov kategórie O07.11.2017
Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 2.11.201702.11.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Richard Takács30.10.2017
Pozvánka na 36. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva20.10.2017
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe17.10.2017
Pozvánka na 35. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva06.10.2017
Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 5.10.201706.10.2017
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe03.10.2017
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe27.09.2017
Návrh VZN - Elektronické služby22.09.2017
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva NSK19.09.2017
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja19.09.2017
Rozdelenie plochy na vylepovanie volebných plagátov19.09.2017
Pozvánka na 34. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva14.09.2017
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - OR Hasičského a záchranného zboru v Komárne13.09.2017
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie23.08.2017
Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 23.8.201723.08.2017
Oznámenie o dražbe - Dražobník s.r.o.22.08.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Adela Botková, Július Botka, Patrik Botka21.08.2017
Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Marián Tóth18.08.2017
Oznámenie OR PZ Komárno-stránkové dni10.08.2017
Pozvánka na 33. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva09.08.2017
Návrh VZN - Trhový poriadok29.07.2017
Návrh VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane29.07.2017
Návrh VZN o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach29.07.2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácia pre voliča07.07.2017
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny07.07.2017
Pozvánka na 32. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva22.06.2017
Oznámenie zahájenia procesu schvaľovania Programu starostlivosti o prírodnú rezerváciu Bokrošské slanisko - OÚ Nitra, odb. st. o ŽO21.06.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Silvia Kňůrová21.06.2017
Upozornenie pre štatutárov - ORPZ Komárno19.06.2017
Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 29.5.201712.06.2017
Verejná vyhláška - ustanovenie opatrovníka Konštantínovi Sáraimu09.06.2017
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - Okresné riaditeľstvo Hasičského zboru v Komárne31.05.2017
Pozvánka na 31. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva25.05.2017
eiD karty - Oznámenie ORPZ Komárno pre štatutárov12.05.2017
Oznámeie o obhliadke pozemku obce Iža - parc.č.6337, 633810.05.2017
Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 10.5.201710.05.2017
Oznámenie zámeru prenájmu pozemku obce Iža - parc.č.555/7 a 557/1 z dôvodov hodných osobitného zreteľa05.05.2017
Oznámenie zámeru predaja pozemku obce Iža - parc.č.6337, 633827.04.2017
Pozvánka Ministerstva životného prostredia SR26.04.2017
Pozvánka na 30. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva21.04.2017
Územný plán mesta Komárno - záverečné stanovisko19.04.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ľudovít Krausz, Viola Krausová13.04.2017
Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností - ? tatistický úrad SR10.04.2017
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - OR Hasičského a záchranného zboru v Komárne10.04.2017
Návrh VZN - o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom - zmena07.04.2017
Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jarná kampaň 201706.04.2017
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - Okresné riaditeľstvo Hasičského zboru v Komárne30.03.2017
Oznámenie zámeru prenájmu mobilného zariadenia27.03.2017
Oznámenie zámeru prenájmu pozemku obce Iža - časť parc.č.30/227.03.2017
Oznámenie zámeru prenájmu pozemku obce Iža - parc.č.5384/4427.03.2017
Pozvánka na 29. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva23.03.2017
Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 17.3.201717.03.2017
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ondrej Beládi09.03.2017
Pozvánka na 28. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva23.02.2017
Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 17.2.201717.02.2017
Návrh VZN - Požiarny poriadok obce09.02.2017
Informácia o výskyte aviárnej chrípky v okrese Komárno31.01.2017
Výzva a upozornenie vo veci orezu a výrubu - Západoslovenská distribučná31.01.2017
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE27.01.2017
Vyhlásenie na 2% zaplatenej dane27.01.2017
Pozvánka na 27. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva26.01.2017
Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva a rady v roku 201717.01.2017
Harmonogram vývozu separovaného odpadu - PLASTY vrecia - 201713.01.2017
Výzva - daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za komunálne odpady na rok 201711.01.2017
Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 19.12.201611.01.2017
Harmonogram vývozu separovaného odpadu pre rok 2017 - plasty09.01.2017
Harmonogram vývozu separovaného odpadu pre rok 2017 - papier09.01.2017
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 201709.01.2017
Rozhodnutie - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Patince na roky 2016-202229.12.2016
Rozhondutie o strategickom dokumente PHSR obce Chotín na roky 2016 - 202220.12.2016
Pozvánka na 26. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva14.12.2016
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu08.12.2016
Rozhodnutie - Verejná vyhláška - Komárno - Komárom, nový cestný most cez Dunaj30.11.2016
Územný plán mesta Komárno - správa o hodnotení strategického dokumentu a koncept riešenia30.11.2016
Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 29.11.201629.11.2016
Návrh VZN - o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom25.11.2016
Uzemný plán obce Iža - Zmeny a doplnky č.1 - oznámenie o strategickom dokumente16.11.2016
Informácia o výskyte vtáčej chrípky v štátoch EU - RVPS Komárno16.11.2016
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny10.11.2016
Verejná vyhláška - Komárno - Komárom - Nový cestný most cez Dunaj10.11.2016
Pozvánka na 25. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva09.11.2016
Návrh VZN - o miestnych daniach a miestnom poplatku29.10.2016
Pozvánka na 24. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva27.10.2016
Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 19.10.201619.10.2016
Právoplatné rozhodnutie o zmene a doplnení integrovaného povolenia Skládky TKO Reko18.10.2016
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ladislav Hanulák18.10.2016
Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 6.10.201606.10.2016
Pozvánka na 23. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva05.10.2016
Infekčná anémia koní - informácia pre chovateľov koní04.10.2016
Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jesenná kampaň 201604.10.2016
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe03.10.2016
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu03.10.2016
Zámer obce prenajať svoj majetok - p.č. 179/123.09.2016
Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov14.09.2016
Pozvánka na 22. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva08.09.2016
Upozornenie na výskyt inváznych druhov rastlín06.09.2016
Pozvánka na 21. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva04.08.2016
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe03.08.2016
Oznámenie o strategickom dukumente Program HaSR obce Patince03.08.2016
Oznámenie o strategickom dokumente Program HaSR obce Chotín21.07.2016
Informácia pre verejnosť o rozšírení stránkových dní ORPZ Komárno21.07.2016
Harmonogram vývozu separovaného odpadu - PLASTY vrecia - 201618.07.2016
Rozhodnutie o zrušení a určení obmedzujúcej poznámky - Okresný úrad Komárno PLO15.07.2016
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Anita Molnár08.07.2016
Výberové konania na funkciu hlavný kontrolór obce08.07.2016
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Kinczer30.06.2016
Pozvánka na 20. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva27.06.2016
Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 16.06.201616.06.2016
Pozvánka na 19. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva25.05.2016
Oznámenie o používaní nových známok na smetných nádobách25.05.2016
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny23.05.2016
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - OR Hasičského a záchranného zboru v Komárne17.05.2016
Návrh VZN č.2/2016 o nakladani s komunalnymi a drobnymi stavebnymi odpadmi14.05.2016
Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Mária Nagyová12.05.2016
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - Okresné riaditeľstvo Hasičského zboru v Komárne05.05.2016
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - DARKO s.r.o.28.04.2016
Pozvánka na 18. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva21.04.2016
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe15.04.2016
Informácia o štatistickom zisťovaní - ? tatistický úrad SR15.04.2016
Právoplatné rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia REKO - SIŽP15.04.2016
Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Iveta Vargová14.04.2016
Stanovisko k výrubu drevín - OÚ KN, odbor starostlivosti o ŽP06.04.2016
Informácia o Rozsahu hodnotenia územného plánu mesta Komárno01.04.2016
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny01.04.2016
Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jarná kampaň 201630.03.2016
VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Iža29.03.2016
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe - Imagination, spol. s r.o.23.03.2016
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Magdaléna Csicsóová22.03.2016
Pozvánka na 17. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva21.03.2016
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe16.03.2016
Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Iža09.03.2016
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - DARKO s.r.o.04.03.2016
Oznámenie o uložení zásielky - Helena Fülöpová01.03.2016
Oznámenie o uložení zásielky - Irena Moghimi01.03.2016
Oznámenie o uložení zásielky - Otília Viczenová01.03.2016
Informácia o rozšírení stránkových dní - ORPZ Komárno01.03.2016
Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav29.02.2016
Pozvánka na 16. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva25.02.2016
Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 12.02.201612.02.2016
Výzva a upozornenie vo veci orezu a výrubu - Západoslovenská distribučná05.02.2016
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe03.02.2016
Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 28.01.201602.02.2016
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Aneta Bujáková28.01.2016
Harmonogram zasadnutí OZ a rady OZ v roku 201625.01.2016
Výzva - daň z nehnuteľností, daň za psa, poplatok za komunálne odpady22.01.2016
Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán mesta Komárno21.01.2016
Pozvánka na 15. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva20.01.2016
Harmonogram vývozu separovaného odpadu pre rok 2016 - papier20.01.2016
Harmonogram vývozu separovaného odpadu pre rok 2016 - plasty20.01.2016
Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 31.12.201531.12.2015
Oznámenie o odvoze komunálneho odpadu30.12.2015
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 201629.12.2015
Oznámenie o uložení poštovej zásielky - Iveta Vargová29.12.2015
Rozdelenie plochy na vylepovanie plagátov v zmysle článku 3, ods.1 VZN č.1/200622.12.2015
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny21.12.2015
VZN č.5/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady16.12.2015
Pozvánka na 14. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva11.12.2015
Poučenie pre voľbu poštou11.12.2015
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie10.12.2015
Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania - žiadosť o zmenu intergovaného povolenia pre skládku REKO - Slovenská inšpekcia životného prostredia08.12.2015
Návrh rozpočtu obce Iža na rok 2016, 2017, 2018 - výdavky01.12.2015
Návrh rozpočtu obce Iža na rok 2016, 2017, 2018 - príjmy01.12.2015
Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 30.11.201530.11.2015
Informácia pre voliča22.11.2015
Tájékoztató a választópolgár részére22.11.2015
Verejná vyhláška - kolaudačné rozhodnutie - Marcelová kanalizácia20.11.2015
Návrh VZN - o miestnych daniach a miestnom poplatku20.11.2015
Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu k 11.11.201511.11.2015
Pozvánka na 13. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva06.11.2015
Pozvánka na 12. mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva23.10.2015
Vyhlásenie výberového konania na odpredaj domu - Vodohospodárska výstavba, š.p.15.10.2015
Oznámenie o uložení zásielky - Helena Fülöpová14.10.2015
Oznámenie o uložení zásielky - Otília Viczenová14.10.2015
Oznámenie o uložení zásielky - Irena Moghimi14.10.2015
Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jesenná kampaň 201508.10.2015
Pozvánka na 11. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva07.10.2015
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Mária Suláková25.09.2015
Územný plán-Zmeny a doplnky č.2/2015 Svätý Peter21.09.2015
Verejná vyhláška - povolenie stavby Obnova plynovodov Iža17.09.2015
Oznámenie o dražbe - Dražby a aukcie, s.r.o.14.09.2015
Verejná vyhláška Cesta I/63-bezpečnostné opatrenia10.09.2015
Oznámenie o zámere prenajať majetok p.č.6039/107.09.2015
Pozvánka na 10. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva04.09.2015
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - prenájom miestnosti v ZS31.08.2015
Oznámenie o vyhlásení ochranného pásma NhNKP Leányvár21.08.2015
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - OR Hasičského a záchranného zboru v Komárne19.08.2015
Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu ku 29.6.201517.08.2015
Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu ku 26.5.201517.08.2015
Výberové konanie - odpredaj domu10.08.2015
Pozvánka na 8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva07.08.2015
Verejná vyhláška - Obnova NTL plynovodov Iža - 1.etapa UO02418 Liten03.08.2015
Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná31.07.2015
Zmeny a doplnky územného plánu - Svätý Peter - Oznámenie27.07.2015
Oznámenie o začatí správneho konania v veci vyhlásenia ochranného pásma nehnuteľnej NKP archeologického náleziska Iža - Leányvár23.07.2015
Verejná vyhláška stavebné povolenie Pohrebníctvo Iža10.07.2015
Verejná vyhláška - stavebné povolenie - Rodinný dom09.07.2015
Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín zdarma03.07.2015
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - Okresné riaditeľstvo Hasičského zboru v Komárne02.07.2015
Pozvánka na XX. Dni mostu priateľstva30.06.2015
Pozvánka na 8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva25.06.2015
Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Komárno č. 12/201522.06.2015
Oznámenie - Zmeny a doplnky územného plánu obce Iža18.06.2015
Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu17.06.2015
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny11.06.2015
Verejná vyhláška o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním a upustenie od ústneho pojednávania - Pohrebníctvo Iža10.06.2015
Verejná vyhláška o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním a upustenie od ústneho pojednávania - výstavba RD10.06.2015
Pozvánka - zhromaždenie obyvateľov obce09.06.2015
Upozornenie na výskyt inváznej rastliny08.06.2015
Oznámenie o mieste uloženia poštovej zásielky - Mária Nagyová04.06.2015
Oznámenie o mieste uloženia poštovej zásielky - Iveta Vargová04.06.2015
Vyhlásenie výberového konania na odpredaj domu - Vodohospodárska výstavba, š.p.22.05.2015
Pozvánka na 7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva22.05.2015
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny27.04.2015
Pozvánka na 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva24.04.2015
Návrh VZN č.3/2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Iža a trhový poriadok10.04.2015
Pozvánka na 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva27.03.2015
Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru26.03.2015
Obchodná verejná súťaž na prenájom mobilného zariadenia pri Dunaji26.03.2015
Obchodná verejná súťaž na prenájom poľnohospodárskych pozemkov23.03.2015
Návrh VZN č.2/2015 o zrušení VZN č.5/199215.03.2015
Návrh VZN č.1/2015 o zrušení VZN č.4/199215.03.2015
Oznámenie o mieste uloženia poštovej zásielky19.02.2015
Pozvánka na 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva19.02.2015
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu , separovaný zber - plastové fľaše a papier na rok 201521.01.2015
Pozvánka na 3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva21.01.2015
Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností14.01.2015
Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Iža z dôvodu hodného osobitného zreteľa09.01.2015
Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Nový cestný most cez Dunaj05.01.2015
Výzva na podanie daňového priznania za rok 201505.01.2015
Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva a rady obecného zastupiteľstva na rok 201523.12.2014
Verejná vyhláška - začatie stavebného konania - cestný most - komunikácia18.12.2014
Pozvánka na slávnostné ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva08.12.2014
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu01.12.2014
Stavebné povolenie - Nový cestný most cez Dunaj - Verejná vyhláška28.11.2014
Návrh VZN č. 5/2014 o pravidlách času predaja v obchode na území obce Iža21.11.2014
Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce za volebný okrsok č.218.11.2014
Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce za volebný okrsok č.118.11.2014
Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce16.11.2014
Pályázat az Alapiskola és Óvoda igazgatói tisztségének betöltésére06.11.2014
Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Ž? a M?06.11.2014
Návrh VZN - o miestnych daniach a miestnom poplatku27.10.2014
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Iži06.10.2014
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Iži06.10.2014
Oznámenie o prerušení dodávky elektriny - Értesítés áramszünetről02.10.2014
Zmeny a doplnky ÚP Komárno 8/2012 - rozhodnutie02.10.2014
OZNÁMENIE o vypracovaní strategického dokumentu - Zmena ÚP Chotín05.09.2014
OZNÁMENIE - o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu15.08.2014
Sklad ovocia a zeleniny - András Fazekas PhD - rozhodnutie zák.č.24/2006 Z.z.08.08.2014
Oznámenie o počte obyvateľov obce --- Értesítés a lakosság számáról06.08.2014
Oznámenie SPP o zmene doteraz známeho zápachu zemného plynu v dôsledku prechodu na nový odorant zemného plynu --- A Szlovák Gázművek közleménye a földgáz új adalékanyag használata miatti eddig ismert szagának változásáról04.08.2014
Sklad ovocia a zeleniny - András Fazekas PhD - oznámenie zámeru10.07.2014
Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže č.04/201407.07.2014
Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Komárno č.8/2012 - oznámenie23.06.2014
Návrh VZN o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a trhový poriadok12.06.2014
OZNÁMENIE o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Iža05.05.2014
Pozvánka Sociálnej poisťovne na bezplatný seminár09.04.2014
Zámer prenájmu unimobuniek obchodnou verejnou súťažou07.04.2014
Oznámemie o zrušení trvalého pobytu - Otília Viczenová02.04.2014
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - umiestnenie stavby "Optické pripojenie Chotín - Marcelová"27.03.2014
Orálna vakcinácia líšok proti besnote - Jarná kampaň --- Rókák veszettség elleni orális védőoltása - Tavaszi kampány26.03.2014
Upozornenie Západoslovenskej distribučnej, a.s. vo veci výrubu a orezu stromov - A Nyugat-szlovákiai Villanyforgalmazó vállalat fakivágásokat és nyeséseket érintő figyelmeztetése17.03.2014
Návrh VZN č.2/2014 o zmene VZN č.2/2011o nakladaní s KO a DO14.03.2014
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania - stavba "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Ul.Priateľstva v Komárne"14.03.2014
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania - stavba "Optické pripojenie Chotín-Marcelová"14.03.2014
Návrh záverečného účtu - 201311.03.2014
Oznámenie o odchyte túlavých psov - Értesítés kóbor kutya befogásról05.03.2014
INFORMÁCIA o čase a mieste konania voľby prezidenta SR31.01.2014
Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva a rady obecného zastupiteľstva na rok 201423.01.2014
OZNÁMENIE o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Iža10.01.2014
Návrh VZN č.1/2014 o zmene VZN č.2/2011 o nakladaní s KO a DO08.01.2014
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania - "Rozšírenie verejného osvetlenia Ulica Ďatelinová v Iži"30.12.2013
Harmonogram odvozu komunálneho odpadu a separovaného odpadu v obci Iža v roku 2014 --- Kommunális és válogatott hulladék elhordásának időpontjai Izsa községben 2014-ben18.12.2013
Rozpočet obce na roky 2014,2015,201609.12.2013
Návrh VZN č.3/2013 o miestnych daniach a poplatku za KO22.11.2013
Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení druhého kola volieb predsedov samosprávnych krajov - A Szlovák Nemzeti Tanács elnökének határozata a megyei választások II. fordulójáról14.11.2013
Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja v obci Iža --- Nyitra megyei önkormányzati választások választási eredményei Izsa községben11.11.2013
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - Tamás Végh06.11.2013
Zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva NSK - obvod č.1 Komárno22.10.2013
Zoznam kandidátov pre voľby predsedu NSK22.10.2013
Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jesenná kampaň 201314.10.2013
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DU-POS DD 150/2013 - DUPOS dražobná, spol. s r.o.19.09.2013
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 053/2013 - Aukčná spoločnosť s.r.o.19.09.2013
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Egyegová Zora12.09.2013
OZNÁMENIE zámeru prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Iža05.09.2013
Oznámenie o prerušení dodávky elektriny ul. Leányvárska - Értesítés Leányvár utcai áramszünetről28.08.2013
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe - DUPOS dražobná, spol. s r.o.26.08.2013
Oznámenie o prerušení dodávky elektriny - Értesítés áramszünetről06.08.2013
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - Fokozott tűzkeletkezési veszély26.07.2013
Oznámemie o zrušení trvalého pobytu - József Végh19.07.2013
Oznámenie zámeru predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Iža18.07.2013
Doručenie zásielky verejnou vyhláškou - Beáta Magyaricsová, Tibor Hencz, Eva Hrabovská, Ildikó Kucharová, Amanda Csanády, Ing. Ladislav Komjáti, Irena Oršoliková, Erika Horváthová, Roman Hrala11.07.2013
Oznámenie - odvoz komunálneho odpadu Értesítés - kommunális hulládékszállítás04.07.2013
Oznámenie - postrek proti komárom -- Értesítés - szúnyogok elleni permetezés21.06.2013
Oznámenie - "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011-2015"12.06.2013
Oznámenie zámeru prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Iža obchodnou verejnou súťažou - miestnosti v Zdravotnom stredisku Iža04.06.2013
Program obecných dní Almáfüzitő - Füzitői napok - program22.05.2013
Oznámenie zámeru prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Iža obchodnou verejnou súťažou - Mobilné zariadenie pre prijímanie návštevníkov16.05.2013
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu15.05.2013
Oznámenie o možnosti nahliadnuť do správ o hospodárení - Obvodný lesný úrad v Nitre03.05.2013
Dôležitá informácia pre podnikateľov - živnostníkov12.04.2013
Odvoz komunálneho odpadu v čase Veľkonočných sviatkov - Kommunális hulladék elszállítása a húsvéti ünnepek idején26.03.2013
Upozornenie - Zákaz spaľovania - Figyelmeztetés - Tűzgyújtási tilalom25.03.2013
Jarný týždeň čistoty - Tavaszi tisztasági hét25.03.2013
Dôležité informácie a rady, ako postupovať pri uplatňovaní zliav koncesionárskeho poplatku - povinnosť platiť úhrady za služby verejnosti20.03.2013
RTVS - infolinka na pomoc občanom v súvislosti s úhradami za služby verejnosti poskytované RTVS20.03.2013
Oznámenie - "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011-2015"19.03.2013
Dôležitý oznam - mimoriadna situácia15.03.2013
Ponuka účasti na medzinárodnej konferencii mladých v Johannesburgu14.03.2013
Stanovisko ministra pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka k programu potravinovej pomoci08.03.2013
Návrh VZN - Požiarný poriadok obce Iža07.03.2013
Návrh VZN - Zmena VZN o zriadení obecnej polície04.03.2013
Príručka pre obyvateľstvo - čo má každý vedieť v prípade ohrozenia06.02.2013
Linka 112 - jednotné európske číslo tiesňového volania - užitočné informácie06.02.2013
Informácie pre verejnosť v oblasti civilnej ochrany06.02.2013
Žiadosť Forlife n.o. o spoluprácu pri rozvojových projektoch zdravotnej starostlivosti v nemocnici Komárno06.02.2013
Upozornenie vo veci orezu a výrubu stromov01.02.2013
Oznámenie Okresné riaditeľstvo policajného zboru Komárno - Vidieť a byť videný - Értesítés Komáromi Járási Rendőrkapitányság - Látni és látszani30.01.2013
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - Attila Szerencsés23.01.2013
Wellness Patince - Kyvadlová doprava zdarma .... Wellness Pat - Ingyenes buszjárat23.01.2013
Oznámenie - sťahovanie Obecného úradu - Értesítés - Községi hivatal költözése18.01.2013
Harmonogram zasadnutí OZ na rok 201303.01.2013
Výberové konanie - údržbár - Versenykiírás - karbantartó03.01.2013
Sadzobník správnych poplatkov - zmena od 1.1.201302.01.2013
Harmonogram pre obce Iža na rok 2013 - Komunálny odpad, papier, plastové flaše27.12.2012
Rozpočet obce na rok 2013-201512.12.2012
Oznámenie -KBTV - Értesítés05.12.2012
VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v obci Iža - Návrh23.11.2012
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Jozef Lévai, Richard Chňapek, Alexandra Chňapeková, Petra Juríková19.11.2012
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - Attila Szerencsés09.11.2012
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Róbert Kurina25.10.2012
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ľudovít Kurina25.10.2012
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Helena Fülöpová25.10.2012
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Szendike Balázsová25.10.2012
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Mária Balázsová25.10.2012
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Jozef Balázs25.10.2012
Výrub drevín - Informácia o správnych konaniach24.10.2012
Výzva na predkladanie súťažných ponúk - Podprahová zákazka - Zariadenie interiéru Obecného domu v Iži18.10.2012
Výrub drevín - Informácia o správnych konaniach17.10.2012
Výrub drevín - Informácia o správnych konaniach03.10.2012
Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou01.10.2012
VZN č .2/2012 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd19.09.2012
VZN č. 3/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby na území obce Iža19.09.2012
Oznámenie – Plánované preušenie distribúcie el. energie na mes. september 201212.09.2012
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - Dušan Hypský12.09.2012
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - KArina Végváriová31.08.2012
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Gizela Havranová16.08.2012
Oznámenie – Plánované preušenie distribúcie el. energie na mes. aug 201230.07.2012
VZN č. 1/2012 o poskytovaní soc. služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby na území obce Iža06.07.2012
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - Hypský Dušan (2012/703)27.06.2012
Doruč.písomnosti Hypský Dušan21.06.2012
Oznámenie o zruš. TP Dudás Július15.06.2012
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - Andruško Tibor11.06.2012
Doruč.písomnosti Andruško Tibor08.06.2012
Návrh VZN č.1/2012 o zmene VZN č2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území obce Iža06.06.2012
VZN č.1/2012 o zmene VZN Obce Iža č. 2/2009 o poskyt. sociálnych služieb, o spôsobe a výška úhrad za sociálne služby na území obce Iža - NÁVRH06.06.2012
Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania – SSC31.05.2012
Oznámenie – Plánované prerušenie ditribúcie el. energie na mes. apríl 201231.05.2012
Výrub drevín – informácia o správnych konaniach31.05.2012
Oznámenie – Plánované prerušenie distribúcie el.energie31.05.2012
Výzva31.05.2012
Rozhodnutie o schválenie PPÚ v k.ú. Iža31.05.2012
Výzva pre majiteľov nehnuteľností vo veci odtránenia a okliesnenia stromov31.05.2012
Upozornenie pre majiteľov nehnuteľností vo veci odtránenia a okliesnenia stromov31.05.2012
Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva a rady Obecného zastupiteľstva.31.05.2012
Harmonogram pre obce Iža na rok 2012 – papier31.05.2012
Harmonogram pre obce Iža na rok 2012 – komunálny odpad, plastové flaše31.05.2012
INFORMÁCIA o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom jazyku31.05.2012
Návrh rozpočtu na roky 2012,2013,201431.05.2012
Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpadynn31.05.2012
Oznámenie zámeru prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Iža priamym prenájmom31.05.2012
Rozhodnutie o využívaní územia31.05.2012
Zverejnenie projektu pozemkových úprav31.05.2012
Zámer obce Iža predať hnuteľný majetok31.05.2012
Zámer obce Iža prenajať hnuteľný majetok31.05.2012
Výzva na predkladanie ponúk na uskutočnenie stavebných prác – Mobilné zariadenie na prijímanie návštevníkov – dočasná stavba31.05.2012
Výzva na predkladanie ponúk na uskutočnenie stavebných prác – Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Iža31.05.2012
Výzva na predkladanie ponúk na uskutočnenie stavebných prác – Bytový dom – Nižší štandard – 8 b.j.31.05.2012
Práva a povinnosti v civilnej ochrane31.05.2012
Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva a rady obecného zastupiteľstva na rok 201131.05.2012
Sadzobník správnych poplatkov s eurom31.05.2012
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky – Anny Hypská31.05.2012
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky – Attila Szerencsés31.05.2012
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky- Attila Szrencsés31.05.2012
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky – Roman Hrala31.05.2012
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky- Renáta Tišerová31.05.2012
Oznámeni-Plánované prerušenie distribúcie el. energie na mes. jún 201229.05.2012
Oznámenie – Plánované preušenie distribúcie el. energie na mes. máj 201229.05.2012
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky – Horváthová Viera, Hrala Roman, Varga ? tefan, Gőgh Tibor-LA-costa Stavebniny s.r.o.29.05.2012
Vyhlásenie OVS – Kontajnery29.05.2012
Verejná vyhláška-Poľovnícke združenie29.05.2012
Doruč.písomnosti Tišerová Renáta20.05.2012
Doruč.písomnosti Hypská Anna20.05.2012
Doruč.písomnosti Szerencsés Attila20.05.2012
Doruč.písomnosti Szerencsés Attila20.05.2012
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - Horváthová, hrala, Varga, Gőgh15.05.2012
Vyhlásenie OVS-Kontajnery14.05.2012
Verejná vyhláška -Poľovnícke združenie25.04.2012
Výrub drevín - informácia o správnych konaniach25.04.2012
Oznámenie o začatí konania a nariadenie ústneho pojednávania - SSC24.04.2012
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - Irena Oršoliková11.04.2012
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - Hrala Roman 228.03.2012
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - Hrala Roman 128.03.2012
Vyhlásenie OVS - kontajnery22.03.2012
Vyhlásenie OVS - správa bytov22.03.2012
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - Attila Szerencsés07.03.2012
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - Irena Rigóová06.03.2012
Doruč.písomnosti Némethová Oľga29.02.2012
Doruč.písomnosti Kinczerová Monika29.02.2012
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - Ladislav Komjáti, Ing.29.02.2012
Oznámenie o zruš. TP Paulík Ádám24.02.2012
Oznámenie o zruš. TP Paulíková Lilla24.02.2012
Oznámenie o zruš. TP Paulíková Monika24.02.2012
Oznámenie o zruš. TP Csicsóová Monika24.02.2012
Oznámenie o zruš. TP Paulík Ján24.02.2012
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky-Valéria Dudásová22.02.2012
Výzva07.02.2012
Rozhodnutie o schválenie PPÚ v k.ú. Iža01.02.2012
Výzva a Upozornenie pre majiteľov nehnuteľností vo veci odtránenia a okliesnenia stromov - Inštitúcie - Obecný úrad - informačná tabula18.01.2012
Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva a rady obecného zastupiteľstva na rok 201213.01.2012
Oznámenie o zruš. TP Tóth Marián16.12.2011
Oznámenie o zruš. TP Hralová Vanda16.12.2011
Oznámenie o zruš. TP Hrala Roman16.12.2011
Návrh Rozpočtu obce Iža na roky 2012 - 201414.12.2011
Doruč.písomnosti Szerencsés A05.12.2011
Doruč.písomnosti Hypská A02.12.2011
Doruč.písomnosti Szerencsés A02.12.2011
Doruč.písomnosti Pálenyíková A14.11.2011
Návrh VZN č.3/2011o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža26.10.2011
Doruč.písomnosti Pálenyíková A13.10.2011
Verejná vyhláška - Pamiatkový úrad SR12.10.2011
Verejná vyhláška - Iža-preventívne opatrenia na ochranu pred prívalovými vodami26.08.2011
Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní podpravovej zákazky "Zlepšenie systému separovaného zberu odpadu"22.08.2011
Verejná vyhláška - začatie správneho konania - Pamiatkový úrad SR22.08.2011
Oznámenie o zruš. TP Szerencsésová Regina16.08.2011
Oznámenie o zruš. TP Szerencsés Attila16.08.2011
Oznámenie o zruš. TP Szerencsésová Gabriela16.08.2011
Oznámenie o zruš. TP Szerencsésová Larina16.08.2011
Verejná vyhláška - cyklotrasa Komárno - Patince - Kravany nad Dunajom04.08.2011
Doruč.písomnosti Hypský08.07.2011
Verejná vyhláška - cyklotrasa Komárno - Patince - Kravany nad Dunajom16.06.2011
Oznámenie o zruš. TP Dudásová Valéria15.06.2011
Oznámenie o zruš. TP Dudás Július15.06.2011
Oznámenie o zruš. TP Dudás Tihamér15.06.2011
Oznámeni o uložení poštovej zásielky - Ján Paulík07.06.2011
VZN č.2/2011 o nakladanáí s KO a DSO na území obce Iža01.06.2011
Návrh VZN č.2/2011o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Iža12.05.2011
Oznámenie o zruš. TP Ivánová05.05.2011
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - Amanda Csanády20.04.2011
Verejná vyhláška - projekt pozemkových úprav11.04.2011
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - Roman Hrala15.03.2011
Návrh VZN č.1/2011o nakladaní s nájomnými bytmi na území obce Iža11.03.2011
Verejná vyhláška - cyklotrasa Komárno - Patince - Kravany nad Dunajom07.03.2011
Doruč.písomnosti Hypský Dušan03.03.2011
Výzva na predkladanie ponúk v zmysle §99 zákona č.25/2006 Z.z. - podprahová zákazka - "Zariadenie interiéru pre Rímske a národopisné múzeum Kelemantia02.03.2011
Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou - prieskum trhu - "Mobilné zariadenie pre prijímanie návštevníkov - dočasná stavba"22.02.2011
Výzva na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou - prieskum trhu - "Nákup nových zariadení a strojov"21.02.2011
Výzva na predkladanie ponúk v zmysle §99 zákona č.25/2006 Z.z. - podprahová zákazka - "Bytový dom - nižší štandard - 8 b.j.24.01.2011
ozn 76sp2011-Doruč.písomnosti Hypský18.01.2011
Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva a rady obecného zastupiteľstva na rok 201117.01.2011
Hramonogram vývozu KO, papier a plast17.01.2011