Navigácia

Obsah

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec. Príslušnosť sa stanovuje podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Obec si určí vo svojom všeobecne záväznom nariadení podrobnosti o výške dane, znížení alebo oslobodení od dane.

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatkoch v obci Iža v obci Iža nájdete tu: VZN miestne dane a poplatky (740.8 kB) 

Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností:

  • daň z pozemkov
  • daň zo stavieb
  • daň z bytov

Daň z nehnuteľností sa platí vopred. Daň z nehnuteľností zaplatená napríklad v januári 2021 je daň z nehnuteľností za rok 2021 nie za uplynulý rok.

Vznik a zánik  daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.
V ďalších zdaňovacích obdobiach už daňovník daňové priznanie k tej istej nehnuteľnosti nepodáva, správca dane mu doručí rozhodnutie o vyrubenej dani automaticky. 

Aké typy daňových priznaní podať

  • Priznanie: vypĺňate, pokiaľ podávate priznanie správcovi dane prvýkrát.
  • Čiastkové priznanie: vypĺňate, ak ste už v predchádzajúcom období priznanie podali, ale vznikla vám nová daňová povinnosť (napr. nadobudli ste ďalšiu nehnuteľnosť alebo nastala zmena napr. využitia stavby, výmery či druhu pozemku alebo vaše vlastníctvo, správa, nájom či užívanie nehnuteľnosti zaniklo).
  • Dodatočné priznanie: podávate v prípade, ak ste v priznaní neuviedli správne údaje.
  • Opravné priznanie: podávate, ak opravujete priznanie ešte pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Podanie daňového priznania

Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na obecnom úrade osobne alebo zaslať poštou.

Poplatok

Bez poplatku.

Vybavuje

Miestne dane a poplatky
Ing. Marta Kiss
Tel.:  035/7783153 
E-mail: kiss@iza.sk