Navigácia

Obsah

Základná škola s materskou školou Károlya Dömeho s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským

Zriaďovacia listina

Dodatok č. 1 k zriaďovacej listine

Dodatok č. 2. k zriaďovacej listine

Dodatok č. 3 k zriaďovacej listine

Dodatok č. 4 k zriaďovacej listine

Vnútorný poriadok pre žiakov ZŠ

Tento vnútorný poriadok pre žiakov ZŠ s MŠ Károlya Dömeho VaVJM v Iži vydáva riaditeľka školy na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon), zákona č. 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe vyhlášky MŠ SR 320/2008 o základnej škole, Metodických pokynov č. 7/2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a pedagogických zariadeniach, Metodického pokynu č.7/2009-R na hodnotenie žiakov základnej školy. Vnútorný poriadok upravuje práva a povinnosti žiakov školy a výchovné opatrenia na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v duchu humanizmu a tolerancie. 
Vnútorný poriadok školy je súhrn práv, povinností a pravidiel, ktorými sa zabezpečuje riadne fungovanie výchovno – vzdelávacieho procesu v škole. Je záväzný pre všetkých žiakov, pracovníkov školy a zákonných zástupcov žiakov.
Jeho porušenie posúdi učiteľ s vedením školy, prípadne členovia pedagogickej rady. Každý žiak a rodič sa na začiatku školského roku oboznámi s ustanoveniami VPŠ a potvrdí ich triednemu učiteľovi svojím podpisom.
Vnútorný poriadok dopĺňajú prevádzkový poriadok telocvične, učebne výpočtovej techniky, fyziky a chémie, multimediálnej učebne a v učebne výtvarnej výchovy.

Článok I.

Organizácia vyučovania

Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľkou školy. Rozvrh hodín je v každej triede podpísaný triednym učiteľom a riaditeľkou školy. Začiatok vyučovania je o 8,10 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína a končí zvonením.

Časové rozdelenie dňa: 

 • 07,00 - 08,10 príchod
 • 08,10 - 08,55 1.vyučovacia hodina
 • 09,00 - 09,45 2. vyučovacia hodina
 • 10,00 - 10,45 3. vyučovacia hodina
 • 10,50 - 11,35 4. vyučovacia hodina
 • 11,45 - 12,30 5. vyučovacia hodina
 • 12,35 - 13,20 6. vyučovacia hodina
 • 13,50 - 14,35 7. vyučovacia hodina

Článok II.

Práva žiakov

Žiak má právo:

 • na rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,
 • na vzdelávanie sa vo svojom materinskom jazyk,
 • na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu stanovenom školským zákonom,
 • k vlastnému vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 • na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
 • na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, 
 • na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 • na výchovu a vzdelávanie sa v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 • na prestávku, ako ju stanovuje tento vnútorný poriadok školy, 
 • na bezplatné zapožičanie učebníc a tie nepoškodené po ročnom užívaní vrátiť škole, 
 • na organizáciu výchovy a vzdelávania primeraného jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 • na začiatku školského roka spoločne s triednym učiteľom vytvoriť zasadací poriadok, ktorý sa stáva pre žiakov záväzným, 
 • na slobodnú voľbu voliteľných, nepovinných predmetov a záujmových krúžkov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,
 • na individuálne vzdelávanie.
 • na jemu zrozumiteľný a veku primeraný výklad učiva, slušne vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanému učivu vhodným štýlom a spôsobom a dostať na ne odpoveď,
 • na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov,
 • na informáciu o priebežnej klasifikácii, na bezprostredné oznámenie známky z ústnej odpovede, poznať výsledky klasifikácie a zdôvodnenie hodnotenia písomných prác a testov do 10 dní od napísania,
 • poznať kritériá hodnotenia a klasifikácie vo všetkých predmetoch,
 • na zabezpečenie poskytnutia vhodnej pomoci aj mimo vyučovacích hodín prostredníctvom triedneho učiteľa,
 • požiadať o pomoc učiteľa alebo zamestnanca školy, ak sa cíti telesne alebo duševne ohrozený, ponížený,
 • právo používať školskú knižnicu, všetky odborné učebne a učebné pomôcky počas výchovno-vyučovacieho procesu učiteľom určeným spôsobom,
 • zo strany školy na bezpečné zaobchádzanie, využívanie a uloženie svojich osobných údajov.
 • zúčastniť sa na podujatiach organizovaných školou.
 • Žiak so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. 

Článok  III.

Povinnosti  žiakov

I . Dochádzka žiakov do školy

 • Žiak je povinný dochádzať na vyučovanie a ostatné podujatia organizované školou, pravidelne a dochvíľne
 • Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať pre chorobu, vážnu udalosť v rodine a nepredvídané dopravné pomery.
 • Ak sa žiak nemôže zúčastniť  na vyučovaní z vopred známych dôvodov, požiada rodič alebo jeho zákonný zástupca písomne triedneho učiteľa o uvoľnenie žiaka z vyučovania. Triedny učiteľ môže takto ospravedlniť žiaka v každom polroku iba 2 dni.
 • Ak žiak ostane doma pre nepredvídanú príčinu, rodičia sú povinní oznámiť triednemu učiteľovi príčinu neprítomnosti do 24 hodín.
 • Ak žiak z vážnych dôvodov nestihne začiatok vyučovania, t. j. 1. vyučovaciu hodinu, oznámi dôvod meškania vyučujúcemu. Triedny učiteľ musí byť informovaný o  dôvodoch každej absencie.
 • Uvoľnenie žiaka na viac ako 2 deň povoľuje riaditeľ školy. O uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny žiak požiada vyučujúceho učiteľa, ale s vedomím triedneho učiteľa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
 • Každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný ospravedlniť hodnoverným dokladom alebo písomným ospravedlnením rodiča, resp. zákonného zástupcu žiaka, lekára. Rodič informuje triedneho učiteľa písomne, telefonicky alebo osobne o dôvode neprítomnosti žiaka hneď v prvý deň jeho neprítomnosti. Žiak je povinný predložiť písomné ospravedlnenie ihneď po návrate do školy, najviac však do 2 dní.
 • V prípade, že v priebehu 2 dní od začiatku neprítomnosti neospravedlní rodič žiaka dôveryhodným spôsobom, triedny učiteľ vyzve listom zákonného zástupcu, aby neprítomnosť žiaka zdôvodnil a ospravedlnil do 2 dní.
 • Ak žiak, alebo rodič (zákonný zástupca) nepredloží ospravedlnenie podľa predchádzajúcich pravidiel, bude triedny učiteľ považovať vymeškané hodiny za neospravedlnené.
 • Za neospravedlnené hodiny budú žiakom uložené výchovné opatrenia.
 • Účasť na vyučovaní nepovinných predmetov, záujmových krúžkov je počas celého školského roka pre žiakov povinná.

II. Príchod žiakov do školy

 • Žiaci na vyučovanie prichádzajú od 7,35 hod. a pred začatím prvej vyučovacej hodiny je žiak povinný byť pripravený  na svojom mieste s učebnými pomôckami a žiackou knižkou, ktorá je dokumentom. Na popoludňajšie vyučovacie hodiny a záujmovú činnosť prichádzajú žiaci 5 minút pred začiatkom vyučovania (činnosti). Po ukončení vyučovania ich vyučujúci odprevadí do šatne.
 • Žiaci, ktorí prídu do školy od 6,00 do 7,20 sú povinní  navštevovať ŠKD. Žiaci prichádzajúci od 7,20 sa zdržiavajú na prízemí vo vestibule pod dohľadom dozor konajúceho učiteľa.
 • Žiak z bezpečnostných dôvodov  ani pred ani po vyučovaní sa nezdržiava v areáli školy mimo pedagogického dozoru určeného riaditeľom školy. Nie je dovolené používať kolieskové korčule, jazdiť na bicykloch a akýchkoľvek dopravných prostriedkoch.
 • Žiak si pred vstupom do budovy školy dôkladne očistí obuv a presunie sa do pridelenej šatne, kde si odloží vrchný odev, preobuje sa do zdravotne nezávadných prezúvok  a uloží si topánky.

III.  Správanie sa žiakov na vyučovacích hodinách

 • V každej situácii sa správa zdvorilo, slušne a ochotne.
 • Žiak sa stráni vulgárnych, urážlivých, nezdvorilých, iné osoby osočujúcich vyjadrení.
 • Žiak dochádza na vyučovanie a na všetky školské podujatia načas, riadne pripravený, so všetkými učebnicami a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Veci potrebné na hodinu si žiak pripraví cez prestávku, ostatné veci má v školskej taške, alebo v lavici.
 • Žiak má triednym učiteľom určené miesto podľa zasadacieho poriadku, ktoré nesmie v priebehu vyučovania svojvoľne meniť. V odborných učebniach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci.
 • Po zazvonení na vyučovaciu hodinu je každý žiak na svojom mieste a v tichosti očakáva príchod vyučujúceho.
 • Keď do triedy vstúpi dospelá osoba, žiaci 1. stupňa sa pozdravia,  žiaci 2. stupňa sa zdravia vstaním a sadnú si na pokyn učiteľa. Pri jej odchode z triedy sa taktiež pozdravia, resp. pozdravia vstaním.
 • Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne, sleduje priebeh hodiny, učiteľov výklad i odpovede spolužiakov, aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.
 • Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky.
 • Ak sa žiak na vyučovanie nepripraví, alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku hodiny, pričom uvedie dôvod svojej nepripravenosti. Domáce úlohy žiaci vypracovávajú doma a neodpisujú ich v škole. 
 • Žiak môže opustiť triedu, školský dvor, telocvičňu, učebňu alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho alebo triedneho učiteľa.
 • Na školských vychádzkach, exkurziách, výletoch, lyžiarskom a plaveckom výcviku, v škole v prírode žiaci prísne dodržiavajú pokyny vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických pracovníkov.
 • Žiak udržuje svoje miesto a okolie v čistote a poriadku.
 • Nie je dovolené vykláňať sa z oblokov a vyhadzovať von papiere, odpadky a akékoľvek predmety. Nesmie sa búchať dverami, behať a prekrikovať sa po chodbách, znečisťovať podlahu, steny, dvere. Nesmie sa búchať dverami,
 • Za drahé osobné veci (klenoty, väčšie sumy peňazí atď.) nepotrebné na vyučovanie si žiak zodpovedá sám. Nepodliehajú ani poisteniu.
 • Použitie mobilných telefónov, MP 3 a MP 4 prehrávačov sa v areáli školy  a na podujatiach mimo školy vedené pedagógom je zakázané,  musia byť vypnuté  (vyhláška MŠ SR 320/2008  o základných školách § 20 bod 7). V prípade porušenia pravidla, príslušný pedagóg mobil (prehrávač) odoberie a  odovzdá  na riaditeľstve školy a riaditeľ odovzdá odobratú vec zákonnému zástupcu.
 • Ak žiak zistí stratu vecí, ktorá podlieha poisteniu, oznámi to vyučujúcemu, na ktorého hodine stratu zistil. Triedny učiteľ sprostredkuje spísanie záznamu o strate u sekretárky školy a vykoná ďalšie opatrenia.
 • Žiakom sa prísne zakazuje nosiť na vyučovanie predmety ohrozujúce zdravie (nože, lieky, chemikálie, alkohol, tabakové výrobky, výbušniny, všetky druhy drog).
 • V priestoroch školy je prísne  zakázané fajčiť, požívať alkohol a iné návykové látky. Platí prísny zákaz šírenia legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí. Porušenie príkazu sa bezodkladne ohlási rodičom, prípadne príslušným orgánom.
 • V škole sa stanovujú tieto opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog :Učitelia, pracovníci školy sú povinní sledovať podozrivé správanie žiakov, či nešíria drogy alebo iné omamné látky,Triedny učiteľ má právo podľa vlastného uváženia urobiť námatkovú kontrolu obsahu tašiek žiakov a osobných vecí žiakov uložených v šatni. Urobiť tak môže len za prítomnosti ďalšieho pedagogicko-výchovného pracovníka, alebo člena vedenia školy. O prípadnom náleze legálnej či nelegálnej drogy informuje bezodkladne vedenie školy a zákonného zástupcu
 • Žiaci sa sú povinní dodržiavať predpisy a pokyny BOZP, s ktorými boli riadne a preukázateľne oboznámení.
 • Žiaci sa sú povinní oznamovať triednemu učiteľovi všetky závady a nedostatky, ktoré ohrozujú bezpečnosť.
 • Zmeny týkajúce sa ich osobných údajov a údajov zákonných zástupcov sú žiaci povinní bez odkladu nahlásiť triednemu učiteľovi.
 • Do zborovní, telocviční a odborných učební môžu žiaci vstupovať iba v sprievode vyučujúceho.

IV. Výchovné opatrenia

 • Formy pochvaly sú najmä: individuálna ústna a písomná pochvala učiteľom, písomná pochvala triednym učiteľom po prerokovaní  v pedagogickej rade, pochvala riaditeľom školy, udelenie diplomu, vecnej odmeny (napr.za vzornú reprezentáciu školy, za umiestnenie v súťaži, za výborný prospech atď.).
 • Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ. Podľa závažnosti previnenia sa ukladá napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie  od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa školy, znížená známka zo správania.
 • Žiak má povinnosť predložiť na vyzvanie učiteľa žiacku knižku, ktorú má počas vyučovacej hodiny pripravenú na lavici.
 • Žiakovi, ktorý nepredloží žiacku knižku, vyučujúci urobí písomný záznam do knihy záznamov.
 • Výchovné opatrenia za neospravedlnené hodiny v jednom polroku :
           1 hodina                               napomenutie od triedneho učiteľa
           do 5 hodín                            pokarhanie od triedneho učiteľa
           do 7 hodín                            pokarhanie riaditeľom školy, predvolanie rodičov na pohovor
           8 - 10 hodín                          znížená známka ( 2 ) zo správania
           11 -15 hodín                         znížená známka ( 3 ) zo správania
           od 16 hodín                          znížená známka ( 4 ) zo správania
 
 • Pri počte nad 15 neospr. hodín /v danom mesiaci/ upovedomí triedny učiteľ spolu s vedením školy príslušné orgány.
 • Žiakovi za neskorý príchod na vyučovanie 3x prislúcha 1 neospravedlnená hodina, výnimku tvoria dochádzajúci žiaci.
 • Rodič môže ospravedlniť 2 dni za jeden polrok za  žiakovo vymeškanie z vyučovania. Ostatné hodiny v prípade choroby musí ospravedlniť lekár. Z iného dôvodu (súťaže organizované mimo školy počas vyučovania a iné) ospravedlňuje organizátor.
 • Výchovné opatrenia za zápisy v zázname žiakov: 
             1- 3 zápisy                                             1. napomenutie triednym učiteľom
             4- 6  zápisov                                           2. napomenutie triednym učiteľom
             7- 9 zápisov                                            3. napomenutie triednym učiteľom
             10-12 zápisov                                         pokarhanie triednym učiteľom
             13-15 zápisov                                         pokarhanie riaditeľom školy
             nad 15 zápisov                                       znížená známka zo správania
 
 • Okamžité riaditeľské pokarhanie dostane žiak za:
            úmyselné poškodenie zdravia spolužiaka,
            úmyselné poškodenie majetku školy,
            krádež vecí v škole,
            fajčenie,
            pitie alkoholu a užívanie narkotík v priestoroch školy,
            opakované použitie mobilného telefónu na vyučovacej hodine,
            verbálne a fyzické útoky voči žiakom a voči dospelým osobám,
            alebo iný dôvod podľa rozhodnutia pedagogickej rady.
 

V.  Správanie sa žiakov počas prestávok

 • Počas malých prestávok žiaci neopúšťajú triedu, pripravujú sa na nasledujúcu hodinu.
 • Po druhej a štvrtej vyučovacej hodine (veľká prestávka) si žiaci nechajú osobné veci v triede a odchádzajú na prestávku na školský dvor. V prípade nepriaznivého počasia sa prechádzajú po chodbách školy. Po zvonení postupne odchádzajú do tried podľa pokynov dozor konajúceho učiteľa.
 • Po tretej a piatej vyučovacej hodine sa všetci žiaci zdržiavajú vo svojich triedach.
 • Po šiestej vyučovacej hodine žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni  zhromažďujú na začiatku chodby a spolu s dozor konajúcim učiteľom odchádzajú do školskej jedálne.
 • Papiere a rôzne odpadky patria do košov, je zakázané rozhadzovať po chodbách, záchodoch, hádzať do záchodových mís, pisoárov a umývadiel.
 • Pri presune žiakov z učebne do učebne, alebo do telocvične žiaci čakajú vyučujúceho na chodbe.
 • Presun žiaka na krúžky, nepovinné predmety zabezpečujú vedúci záujmových krúžkov. Na nepovinný predmet, záujmový útvar žiaci čakajú na vyučujúceho na vopred dohodnutom mieste. 
 • Žiaci dodržiavajú prevádzkový poriadok platný pre odborné učebne, telocvičňu a školskú jedáleň.
 • Je  prísne zakázaná rasová nenávisť,  šikanovanie, ponižovanie spolužiakov, krádeže, vydieranie, vystavovanie zdravia spolužiakov nebezpečenstvu a vzájomné ubližovanie, násilné správanie sa voči iným.

VI. Odchod žiakov zo školy

 • Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do školskej tašky, očistí si svoje pracovné miesto a okolie od papierov, iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.
 • Na pokyn učiteľa žiaci spoločne opustia triedu, učebňu. Pod vedením učiteľa odídu na chodbu. Na chodbe sa preobujú, oblečú a pod dozorom vyučujúceho opustia budovu školy.
 • V priebehu vyučovania smie žiak opustiť školu len v sprievode rodiča, zákonného zástupcu a vedomím triedneho učiteľa.
 • Za žiakov navštevujúcich ŠKD preberá plnú zodpovednosť vychovávateľka, ktorá si žiakov preberie po poslednej vyučovacej hodine od vyučujúceho. Žiaci, ktorí nenavštevujú ŠKD, vyučujúci pedagóg po poslednej vyučujúcej hodine prepúšťa domov.

VII.  Starostlivosť o školskú budovu, prostredie, a školského dvora

 • Žiak je povinný šetriť školskú budovu, všetko vonkajšie a vnútorné zariadenie. Akékoľvek poškodenie z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je rodič žiaka povinný v plnej miere uhradiť. Ak sa nezistí vinník, vzniknutú škodu nahradí celý kolektív triedy alebo chodby.
 • Každý žiak je povinný starať sa o zverené učebnice a školské pomôcky. Ak žiak v priebehu školského roka poškodí učebnicu, musí poškodenie uhradiť. Ak učebnicu stratí, musí ju zaplatiť.
 • Kolektívy tried sa v kmeňových triedach starajú o estetickú úpravu učebne a sústavnú kontrolu stavu žiackeho nábytku (stoličky, stoly) a ostatného inventáru učebne. Prípadné poškodenie hlásia triednemu učiteľovi.
 • Kvetinovú výzdobu a starostlivosť o ňu zabezpečujú jednotlivé triedne kolektívy pod vedením triednych učiteľov.
 • Úmyselné poškodenie majetku v správe školy rieši triedny učiteľ so zákonným zástupcom, ktorý je povinný škodu nahradiť.

VIII. Správanie sa žiakov mimo školy           

 • Žiak je zodpovedný za svoje správanie aj mimo školy.
 • Osoby maloleté do 15 rokov sa  nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hod. na verejne prístupných miestach.

IX.  Starostlivosť o zovňajšok

 • Žiak chodí do školy čisto, vkusne a veku primerane oblečený. Prezúva sa do zdravotne vyhovujúcich prezúvok .
 • Na hodiny telesnej výchovy si nosí vhodný pracovný a športový úbor.
 • Každý žiak má v rámci svojej osobnej hygieny používať hygienické vrecúško, ktoré spravidla obsahuje mydlo, uterák, toaletný papier, pohár na pitie.
 • Výstredné oblečenie, účes, líčenie, farbenie vlasov a nechtov, tetovanie a pearcing  u žiakov nie je prípustné.
 • Slávnostné príležitosti – začiatok a koniec školského roka, školské slávnosti, divadelné predstavenia – si ctí  svojím oblečením. Povinné je nosiť bielu košeľu, blúzku, tmavé nohavice, tmavú sukňu.              

X.  Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov

 • Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. Každý žiak je povinný rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
 • V prípade úrazu žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor konajúceho  učiteľa alebo iného zamestnanca školy. Každý úraz sa zapíše do knihy úrazov v deň úrazu ešte pred opustením budovy. Ak žiak vymešká kvôli školskému úrazu z vyučovania 3 dni, spíše sa Záznam o registrovanom úraze.
 • Za bezpečnosť žiaka na vyučovaní zodpovedá učiteľ v triede alebo dozor konajúci učiteľ. Všetci žiaci sú povinní ich rešpektovať. Žiak je povinný počas prestávok, vyučovania ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov
 • Na škole sú zriadené tieto pravidelné pedagogické dozory :
              Ranný dozor – vo vestibule školy pri vchode a šatniach a v ŠKD
              Dozor na chodbách
              Dozor v školskej jedálni
 
 • Podrobnosti o organizácii pedagogického dozoru tvoria prílohu školského vzdelávacieho programu školy.
 • Pri úraze, nevoľnosti, náhleho ochorenia poskytne vyučujúci žiakovi prvú pomoc, a v prípade potreby    zabezpečí lekársku pomoc. O úraze alebo ochorení informuje triedni učiteľ, resp. vyučujúci zákonného zástupcu žiaka. Žiak ide na ošetrenie so zákonným zástupcom.  
 • Pri prechode žiakov z budovy na ihrisko a pri ceste späť vykonáva dozor vyučujúci TV.

XI.  Opatrenia proti šíreniu myšlienok rasovej intolerancie a fašizmu v školskom prostredí

 • Žiakom je zakázané akýmkoľvek spôsobom (oblečením, symbolmi, nápismi, slovne) v škole propagovať hore uvedené myšlienky.
 • Pedagogickí pracovníci školy majú vhodným spôsobom v rámci vyučovania pôsobiť na žiakov pri rozvoji ich osobnosti s akcentom na ideu rasovej znášanlivosti.
 • Pedagogickí pracovníci, hlavne triedni učitelia budú monitorovať propagovanie týchto myšlienok (nápisy na laviciach, na odeve žiakov a iné) a budú prijímať účinné výchovné opatrenia.

XII. Postup pri riešení násilia a šikanovania

 • Násilie voči žiakovi je akékoľvek ubližovanie, vydieranie, nútenie k výkonu činnosti, ktoré žiak nechce vykonať na príkaz iného žiaka pod hrozbou.
 • Šikanovanie je zväčša opakovaný prejav násilia, kde je prítomný nepomer síl, dochádza k fyzickému, alebo slovnému napádaniu, vydieraniu a celková situácia spôsobuje poníženie obete. Náznaky šikanovania sú prejavy násilia smerujúce k častému utláčaniu druhého. V školskom poriadku je uvedené, že žiakovi nie je dovolené fyzické ani psychické násilie, akékoľvek prejavy, či náznaky šikanovania.
 • Žiak, ktorý zistí, že je ktorémukoľvek žiakovi ubližované slovne alebo fyzicky, je povinný to oznámiť svojmu zákonnému alebo dospelému zamestnancovi školy.
 • Dospelá osoba, ktorá zistí násilie na žiakovi alebo šikanovanie, je povinná o tom informovať vedenie školy.
 • Na zistené náznaky a prejavy šikanovania v závislosti od závažnosti hrozia žiakovi, ktorý praktizoval násilie na inom tieto výchovné opatrenia:

             pri drobných násilných priestupkoch na inom žiakovi bude vykonaný pohovor s rodičom, so žiakom a uložené mu bude                             pokarhanie triednym učiteľom,

             pri náznakoch šikanovania, alebo pri vážnejšom násilnom priestupku bude vykonaný rozhovor so žiakom, s rodičom                                 agresora i obete, nariadený príkaz rodičovi zabezpečiť dozor pre dieťa pri ceste z a do školy zodpovednou osobou,                                     pokarhanie riaditeľom školy,

             pri šikanovaní alebo hrubom násilí na inom žiakovi bude so žiakom vykonaný pohovor, písomná informácia rodičov                                   agresora i obete, spísaná zápisnica, v odôvodnených prípadoch privolaná polícia,a žiakovi agresorovi bude znížená                                     známka zo správania.

Článok IV.

Základné práva a povinnosti zákonných zástupcov
 • Zákonný zástupca žiaka si má právo vybrať výchovno-vyučovaciu inštitúciu pre povinnú školskú dochádzku svojho dieťaťa.
 • Zákonný zástupca žiaka má právo byť zvolený do Rady rodičovského združenia a do Rady školy.
 • Rada rodičov nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho.
 • Zákonný zástupca má právo na priebežnú informáciu o správaní a prospechu žiaka. Jedným z prostriedkov je žiacka knižka /ŽK/. Do ŽK sa vpisujú iba dôležité oznamy.
 • Učiteľ oznamuje zákonným zástupcom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly. Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná.
 • Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší spôsob styku s rodičmi – napr. rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie rodičov do školy, návšteva  v rodine.
 • Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti hodnotenia v jednotlivých predmetoch na konci I. a II. polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiadať riaditeľa o vykonanie komisionálnej skúšky.
 • Rodič má právo vyhľadať riaditeľa školy, triedneho učiteľa počas stránkových dní v odôvodnenom prípade aj po vyučovaní v dopredu prejednanom termíne.
 • Zákonný zástupca je zodpovedný za plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa.
 • Zákonný zástupca je povinný pravidelne sa informovať o prospechu a správaní sa žiaka, navštevovať rodičovské združenia počas celého školského roka, zabezpečiť pracovné pomôcky pre svoje dieťa.
 • Zákonný zástupca je povinný každú zmenu v osobných údajoch okamžite nahlásiť triednemu učiteľovi a poskytnúť mu k identifikácii. jeho osobné údaje podľa platných predpisov, najmä adresu, tel. kontakt, zamestnávateľa, ale aj kontakt na seba, kvôli zastihnutiu rodiča v prípade potreby.
 • Zákonný zástupca ani iná osoba nemôže neodborne zasahovať do výkonu pedagogickej činnosti. pokiaľ tak nebude prípadne vopred dohodnuté a povolené riaditeľom školy, alebo jej zástupcom.
 • Zákonný zástupca nesie plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania.

Článok V.

Školská jedáleň
 • Správanie žiakov v školskej jedálni musí byť také, ktoré zabezpečí pokojné a kultúrne stolovanie  všetkých stravujúcich a dodržiava pokyny dozor konajúceho učiteľa.
 • Do školskej jedálne prichádzajú žiaci po 5. vyučovacej hodine alebo po ukončení vyučovania v sprievode dozor konajúceho pedagóga, zo ŠKD v doprovode  vychovávateľky pokojne, disciplinovane a usporiadane.
 • V ŠJ je zakázané zdržiavať sa žiakom a cudzím osobám, ktorí sa nestravujú. Výnimku povoľuje dozor konajúci učiteľ.

Článok VI.

Triedna samospráva žiakov

Triedny učiteľ na triednickej hodine určuje dvoch zodpovedných týždenníkov a zapisuje ich do triednej knihy. Ich povinnosti sú najmä:

 • pred vyučovacími hodinami  utrieť tabuľu, pripraviť kriedu a ostatné potreby,
 • na každej vyučovacej hodine hlásiť mená neprítomných, mimoriadne udalosti a starosti, po 3 minútach po zazvonení na vyučovaciu hodinu vyhľadať vyučujúceho, prípadne hlási riaditeľovi školy alebo zástupcom riaditeľa školy neprítomnosť učiteľa na vyučovacej hodine,
 • cez prestávky vyvetrať triedu,
 • po skončení vyučovania zotrieť tabuľu, uložiť pomôcky, zatvoriť okná, prekontrolovať uzáver vody, elektriny,
 • dbať o estetické prostredie triedy, vrátane starostlivosti o kvety.

Vnútorný poriadok školy nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2019.

 

       V Iži, dňa 30. augusta 2019                                                           Mgr. Katarína Dudásová

                                                                                                          riaditeľka školy