Navigácia

Obsah

Általános érvényű rendeletek

2014

o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Iža a trhový poriadok Stiahnuté: 207x | 04.12.2018

2011

1/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi na území obce Iža Stiahnuté: 333x | 04.12.2018

2/2011 o nakaladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 240x | 04.12.2018

3/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 244x | 04.12.2018

2010

1/2010 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 234x | 04.12.2018

2/2010 Prevádzkový poriadok pohrebísk – zmena Stiahnuté: 311x | 04.12.2018

2009

1/2009 o zmene všeobecne záväzného nariadenia č.1/2006 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Iža Stiahnuté: 219x | 04.12.2018

2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území obce Iža Stiahnuté: 272x | 04.12.2018

2/2009 príloha č. 1 Stiahnuté: 326x | 04.12.2018

2/2009 príloha č. 2 Stiahnuté: 208x | 04.12.2018

2/2009 príloha č. 3 Stiahnuté: 190x | 04.12.2018

2/2009 príloha č. 4 Stiahnuté: 277x | 04.12.2018

2/2009 príloha č. 5 Stiahnuté: 261x | 04.12.2018

3/2009 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 251x | 04.12.2018

4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Iža Stiahnuté: 248x | 04.12.2018

2008

1/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi na území obce Iža Stiahnuté: 399x | 04.12.2018

2/2008 ktorým sa mení VZN č.1/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu Stiahnuté: 290x | 04.12.2018

3/2008 o vyhlásení zaväznej časti územného plánu Stiahnuté: 254x | 04.12.2018

3/2008 príloha č. 1 Stiahnuté: 214x | 04.12.2018

4/2008 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 229x | 04.12.2018

Stránka