Tartalom

Templomok

Az izsai katolikus templom

A katolikus templom, amely valószínűleg a XVI.században épült fel, főtengelye kelet-nyugali irányban fut, egyhajós, szentéllyel, a déli oldalon hozzáépített sekrestyével. A templom Szent Mihály arkangyal nevét viseli.Ajtaja kétszárnyú, mennyezete egyenes, bibliai jelenetekkel díszített. A főoltár és a szószék a 18.század hetvenes éveiben épült. A templom belső berendezésének e két remeke rokokó stílusban készült. A templom főoltárán Szent Mihály barokk képe a főkép 1883-ból. A mellékoltár Nepomuki Szent János nevét népszerűsíti, valószínűleg a 18.század második felétől. A szószéket a sekrestyéből lehet megközelíteni, jobbra tőle a Lourdes-i Szűz Mária szobra. A főhomlokzat háromtengelyes. A torony négyszögű, tetőzete gúla alakú, tetején kereszt található. A templom első homlokzatán vízrajzi magasságjegy található 1895-ből. Egyes templomrészleteket a központi műemléki hivatal is jegyzékébe vett.

katolikus templom

A templom történetében fontos az 1599-es év, amikor a későbbi erdélyi fejedelem, Bocskai István hajdúi a községen áthaladva, csaknem teljesen szétrombolták a római katolikus templomot. Felújítására csak jóval később, 1721-ben került sor, de 1760-ban és 1773-ban a földrengések ismét jelentősen megrongálták. Végérvényesen 1774-ben állították helyre. Eredeti boltíves mennyezetét egyszerű simával cserélték fel, tehát a mai templomnak nincs sajátos építészeti stílusa.

 


Az izsai református templom

A református templom építésének éve 1871. Téglalap alaprajzú, belseje puritánságával tűnik ki: padok, szószék, úrasztala és harmónium. Vaspillérek tartják a mennyezetet. Az ablakai félkörívvel vannak befejezve.

A templomban elhelyezett táblák közül említést érdemel az I. világháború áldozatainak emléktáblája Az Izsai Református Gyülekezet Hősi Halottjai az 1914-ben kitört világháborúban, a következő felirattal:”Drága szent halottak messze idegenben, egy egész nemzet küld értetek imát, hogy a túlvilági fényes seregekben hős fejetek nyerjen méltó koronát”.

református templom

A másik táblát az 1938-45 évi II.világháború áldozatai emlékére készítették. A nevek után a következő felirat olvasható: Akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. Róma 14.8. Kegyelettel és szeretettel a ref.egyház Izsa, 1975.

A harmadik táblán a következők olvashatók: 1517-1917 október 31., a Szentháromság, egy örök igaz Isten Anyaszentegyháza, eredeti fundamentomra visszahelyezésének négyszázados emlékére: Más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, mely egyszer vettetett, mely Jézus Krisztus I.Kor.3.11.

Az úrasztala márványlapján felirat: Csináltatta Tóth Miklós 1887-ben. A karzat tartóoszlopai is márványból lehetnek, de le vannak festve.

 

Evangélikus templom

 Az izsai evangélikus templom alapkövét 1997 július 19-én helyezték el és szentelték is fel egyben, az alföldről áttelepített szlovákok letelepedésének 50. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen. Az épületet a Schwartz házaspár tervezte, a főépítész Ivica Schwartz építészmérnök volt.

evangélikus templom

 Egy évvel később, 1998-ban, a helyi hitgyülekezet tagjai minnesottai barátaik segítségével lerakták a templom alapjait.

1999 – ben megépültek a templom falai, valamint a tetőszerkezet is elkészült. Az építkezést az izsai Orság Iván mérnök cége, a H&O Construction végezte. A munkálatokat tevékenyen segítette Izsa község, az egyházmegye valamint amerikai, német, holland és magyar hittestvérek, karöltve a helybéli hitgyülekezet tagjaival. Ha kellett kétkezi munkával, de adományok gyűjtésével is segítettek.

Ezután sajnos az anyagi források kimerültek, kénytelenek voltak a templom építését szüneteltetni.

2010-ben a templom hátsó fala egy festménnyel gazdagodott, melyet Mester Péter és Pál festőművészek alkottak. A festmény az Új- és Ószövetségből ábrázol jeleneteket.

A temlom építését végül a németországi Gustav Adolf Werk társulás anyagi támogatásának köszönhetően sikerült befejezni.

A templomban található a felszentelt alapkő melyen a “Dicsőség a magasságban Istennek” felirat olvasható. Ugyanez a felirat található egyébként a békéscsabai nagy evangélikus templom bejárata felett is.

festmény

 2012 június 16-án Milan Krivda a nyugati kerület püspöke ünnepélyesen felszentelte a templomot. Az eseményen részt vettek a vendégeken kívül a legfelsőbb egyházi képviselők, valamint Izsa község vezetői is. A felszentelést követően nagy örömmel vették birtokba a temlomot, és tartanak itt istentiszteletet a mai napig az izsai evangélikus hitgyülekezet tagjai.