Navigácia

Obsah

Általános érvényű rendeletek

2018

a hulladékgazdálkodásról Stiahnuté: 487x | 04.12.2018

A kommunális hulladékgazdálkodás rendszere a községben Stiahnuté: 642x | 01.01.2018

2017

A 4/2016 sz. ÁÉR változásáról szóló 2/2017 sz. ÁÉR Stiahnuté: 386x | 04.12.2018

a helyi adókról és illetékekröl Stiahnuté: 449x | 04.12.2018

a termékek árušításáról és a szolgáltatások nyújtásáról a helyi piacokon Stiahnuté: 487x | 04.12.2018

A Tüzvédelmi rendeletröl szóló ÁÉR Stiahnuté: 721x | 04.12.2018

a választási kampányok alatt elhelyezhetö plakátok helyének meghatározásáról Stiahnuté: 472x | 04.12.2018

az elektronikus szolgáltatások bevezetéséröl és azok nyújtásáról Stiahnuté: 386x | 04.12.2018

2015

ktorým sa zrušuje VZN obce Iža č. 4/1992 o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území obce Iža Stiahnuté: 314x | 04.12.2018

ktorým sa zrušuje VZN obce Iža č. 5/1992 o verejnom poriadku v obci Iža Stiahnuté: 344x | 04.12.2018

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 373x | 04.12.2018

o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Iža a trhový poriadok Stiahnuté: 353x | 04.12.2018

2016

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža Stiahnuté: 335x | 04.12.2018

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Iža Stiahnuté: 667x | 04.12.2018

o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom Stiahnuté: 325x | 04.12.2018

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Iža Stiahnuté: 345x | 04.12.2018

VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Iža Stiahnuté: 310x | 04.12.2018

2014

a helyi adókról és a háztartási hulladék illetékéröl Stiahnuté: 297x | 04.12.2018

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými dopadmi na území obce Iža - zmena Stiahnuté: 278x | 04.12.2018

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Iža Stiahnuté: 369x | 04.12.2018

Stránka