Navigáció

Tartalom

Általános érvényű rendeletek

2018

a hulladékgazdálkodásról Letöltve: 338x | 04.12.2018

A kommunális hulladékgazdálkodás rendszere a községben Letöltve: 362x | 01.01.2018

2017

A 4/2016 sz. ÁÉR változásáról szóló 2/2017 sz. ÁÉR Letöltve: 255x | 04.12.2018

a helyi adókról és illetékekröl Letöltve: 345x | 04.12.2018

a termékek árušításáról és a szolgáltatások nyújtásáról a helyi piacokon Letöltve: 348x | 04.12.2018

A Tüzvédelmi rendeletröl szóló ÁÉR Letöltve: 460x | 04.12.2018

a választási kampányok alatt elhelyezhetö plakátok helyének meghatározásáról Letöltve: 324x | 04.12.2018

az elektronikus szolgáltatások bevezetéséröl és azok nyújtásáról Letöltve: 258x | 04.12.2018

2015

ktorým sa zrušuje VZN obce Iža č. 4/1992 o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území obce Iža Letöltve: 217x | 04.12.2018

ktorým sa zrušuje VZN obce Iža č. 5/1992 o verejnom poriadku v obci Iža Letöltve: 238x | 04.12.2018

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Letöltve: 253x | 04.12.2018

o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Iža a trhový poriadok Letöltve: 232x | 04.12.2018

2016

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža Letöltve: 221x | 04.12.2018

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Iža Letöltve: 432x | 04.12.2018

o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom Letöltve: 239x | 04.12.2018

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Iža Letöltve: 242x | 04.12.2018

VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Iža Letöltve: 228x | 04.12.2018

2014

a helyi adókról és a háztartási hulladék illetékéröl Letöltve: 193x | 04.12.2018

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými dopadmi na území obce Iža - zmena Letöltve: 185x | 04.12.2018

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Iža Letöltve: 214x | 04.12.2018

Stránka