Navigáció

Tartalom

Általános érvényű rendeletek

2018

a hulladékgazdálkodásról Letöltve: 533x | 04.12.2018

A kommunális hulladékgazdálkodás rendszere a községben Letöltve: 705x | 01.01.2018

2017

A 4/2016 sz. ÁÉR változásáról szóló 2/2017 sz. ÁÉR Letöltve: 409x | 04.12.2018

a helyi adókról és illetékekröl Letöltve: 482x | 04.12.2018

a termékek árušításáról és a szolgáltatások nyújtásáról a helyi piacokon Letöltve: 525x | 04.12.2018

A Tüzvédelmi rendeletröl szóló ÁÉR Letöltve: 782x | 04.12.2018

a választási kampányok alatt elhelyezhetö plakátok helyének meghatározásáról Letöltve: 509x | 04.12.2018

az elektronikus szolgáltatások bevezetéséröl és azok nyújtásáról Letöltve: 419x | 04.12.2018

2015

ktorým sa zrušuje VZN obce Iža č. 4/1992 o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území obce Iža Letöltve: 344x | 04.12.2018

ktorým sa zrušuje VZN obce Iža č. 5/1992 o verejnom poriadku v obci Iža Letöltve: 376x | 04.12.2018

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Letöltve: 401x | 04.12.2018

o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Iža a trhový poriadok Letöltve: 384x | 04.12.2018

2016

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža Letöltve: 372x | 04.12.2018

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Iža Letöltve: 706x | 04.12.2018

o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom Letöltve: 349x | 04.12.2018

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Iža Letöltve: 372x | 04.12.2018

VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Iža Letöltve: 335x | 04.12.2018

2014

a helyi adókról és a háztartási hulladék illetékéröl Letöltve: 336x | 04.12.2018

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými dopadmi na území obce Iža - zmena Letöltve: 305x | 04.12.2018

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Iža Letöltve: 402x | 04.12.2018

Oldal