Navigáció

Tartalom

Általános érvényű rendeletek

2018

a hulladékgazdálkodásról Letöltve: 369x | 04.12.2018

A kommunális hulladékgazdálkodás rendszere a községben Letöltve: 428x | 01.01.2018

2017

A 4/2016 sz. ÁÉR változásáról szóló 2/2017 sz. ÁÉR Letöltve: 291x | 04.12.2018

a helyi adókról és illetékekröl Letöltve: 368x | 04.12.2018

a termékek árušításáról és a szolgáltatások nyújtásáról a helyi piacokon Letöltve: 386x | 04.12.2018

A Tüzvédelmi rendeletröl szóló ÁÉR Letöltve: 513x | 04.12.2018

a választási kampányok alatt elhelyezhetö plakátok helyének meghatározásáról Letöltve: 361x | 04.12.2018

az elektronikus szolgáltatások bevezetéséröl és azok nyújtásáról Letöltve: 289x | 04.12.2018

2015

ktorým sa zrušuje VZN obce Iža č. 4/1992 o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území obce Iža Letöltve: 236x | 04.12.2018

ktorým sa zrušuje VZN obce Iža č. 5/1992 o verejnom poriadku v obci Iža Letöltve: 261x | 04.12.2018

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Letöltve: 285x | 04.12.2018

o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Iža a trhový poriadok Letöltve: 260x | 04.12.2018

2016

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža Letöltve: 238x | 04.12.2018

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Iža Letöltve: 480x | 04.12.2018

o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom Letöltve: 258x | 04.12.2018

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Iža Letöltve: 269x | 04.12.2018

VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Iža Letöltve: 239x | 04.12.2018

2014

a helyi adókról és a háztartási hulladék illetékéröl Letöltve: 216x | 04.12.2018

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými dopadmi na území obce Iža - zmena Letöltve: 208x | 04.12.2018

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Iža Letöltve: 242x | 04.12.2018

Stránka