Navigácia

Obsah

Általános érvényű rendeletek

2007

1/2007 o držaní psov na území obce Iža Stiahnuté: 252x | 04.12.2018

2/2007 Cenník Stiahnuté: 184x | 04.12.2018

2/2007 Prevádzkovatelia Stiahnuté: 253x | 04.12.2018

2/2007 Prevádzkový poriadok pohrebísk Stiahnuté: 333x | 04.12.2018

2/2007 Stavebné úpravy Stiahnuté: 190x | 04.12.2018

3/2007 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 210x | 04.12.2018

4/2007 o zmene VZN č.2/2005 o určení školských obvodov Stiahnuté: 191x | 04.12.2018

5/2007 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 206x | 04.12.2018

2006

1/2006 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane Stiahnuté: 193x | 04.12.2018

2005

2/2005 o určení školských obvodov Stiahnuté: 217x | 04.12.2018

3/2005 o určení školských obvodovl – Zmena Stiahnuté: 229x | 04.12.2018

4/2005 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 230x | 04.12.2018

2004

1/2004 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 230x | 04.12.2018

2/2004 o prevádzkovom poriadku cintorína Stiahnuté: 190x | 04.12.2018

2003

1/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu Stiahnuté: 239x | 04.12.2018

2/2003 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 211x | 04.12.2018

3/2003 o miestnych poplatkoch Stiahnuté: 301x | 04.12.2018

4/2003 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 229x | 04.12.2018

1998

5/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Stiahnuté: 246x | 04.12.2018

6/1998 ktorým sa vydáva trhový poriadok pre priležitostné trhy Stiahnuté: 244x | 04.12.2018

Stránka