Navigáció

Tartalom

Területi tervezet

Záväzná časť 
Vyhodnotenie záberov PP
Smerná časť

 

  • Začlenenie riešeného územia do širších vzťahov (JPG, PDF)
  • Návrh optimálneho priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s priehladnutím na krajino-ekologické, kultúrno-historické a socio-ekonomické podmienky (JPG, PDF)
  • Návrh perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely (JPG, PDF)
  • Komplexný urbanistický návrh, Návrh priestorového a funkčného využitia územia (JPG, PDF)
  • Návrh riešenia verejného dopravného vybavania územia (JPG, PDF)
  • Návrh riešenia verejného technicko-infraštruktúrálneho vybavania územia-zásobovanie vodou a odkanalizovanie územia (JPG, PDF)
  • Návrh riešenia verejného technicko-infraštruktúrálneho vybavania územia-zásobovanie plynom a teplom (JPG, PDF)
  • Návrh riešenia verejného technicko-infraštruktúrálneho vybavania územia-zásobovanie elektrickou energiou a rozvoj telekomunikačných zariadení (JPG, PDF)
  • Návrh tvorby krajiny, vrátene návrhu prvkov územných systémov ekologickej stability územia a návrhu koncepcie ozelenenia územia (JPG,)
  • Návrh regulatívov a záväzných častí, vrátane verejnoprospešných stavieb (JPG, PDF)