Navigácia

Obsah

Územný plán

Záväzná časť 
Vyhodnotenie záberov PP
Smerná časť
 
  • Začlenenie riešeného územia do širších vzťahov (JPG, PDF)
  • Návrh optimálneho priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s priehladnutím na krajino-ekologické, kultúrno-historické a socio-ekonomické podmienky (JPG, PDF)
  • Návrh perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely (JPG, PDF)
  • Komplexný urbanistický návrh, Návrh priestorového a funkčného využitia územia (JPG, PDF)
  • Návrh riešenia verejného dopravného vybavania územia (JPG, PDF)
  • Návrh riešenia verejného technicko-infraštruktúrálneho vybavania územia-zásobovanie vodou a odkanalizovanie územia (JPG, PDF)
  • Návrh riešenia verejného technicko-infraštruktúrálneho vybavania územia-zásobovanie plynom a teplom (JPG, PDF)
  • Návrh riešenia verejného technicko-infraštruktúrálneho vybavania územia-zásobovanie elektrickou energiou a rozvoj telekomunikačných zariadení (JPG, PDF)
  • Návrh tvorby krajiny, vrátene návrhu prvkov územných systémov ekologickej stability územia a návrhu koncepcie ozelenenia územia (JPG,)
  • Návrh regulatívov a záväzných častí, vrátane verejnoprospešných stavieb (JPG, PDF)

 

 

Návrh Územného plánu obce Iža – Zmeny a doplnky č.1

 

Obálka

01 – Začlenenie územia do širších vzťahov

02- Návrh optimálneho priestorového usporiadania a funkčného využívania s prihliadnutím na krajino-ekologické, kultúrno-historické a sociálno-ekonomické podmienky

03A – Návrh perspektívneho použitia  poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely 1:10000

03B - Návrh perspektívneho použitia  poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely 1:5000

04 – Komplexný urbanistický návrh

05A – Návrh riešenia verejného dopravného vybavenia územia 1:10000

05B – Návrh riešenia verejného dopravného vybavenia územia 1:5000

10 – Návrh rerulatívov a záväzných častí vrátane verejnoprospešných stavieb

Textová časť

 

nalozka_01_sv_50000.pdf

nalozka_03A_bpej_10000.pdf

nalozka_03B_bpej_5000.pdf

nalozka_04_KOMPLEXNY 5000.pdf

nalozka_05A_doprava_10000.pdf

nalozka_05B_doprava_5000.pdfnalozka_10_REGULATIV_5000.pdf

nalozka_10_REGULATIV_5000.pdf