Navigácia

Obsah

Územný plán

schválený Obecným zastupiteľstvom obce Iža dňa 27.8.2008 uznesením č.74/08
Záväzná časť 
Vyhodnotenie záberov PP
Smerná časť
 
  • 1 - Začlenenie riešeného územia do širších vzťahov (JPG, PDF)
  • 2 - Návrh optimálneho priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s priehladnutím na krajino-ekologické, kultúrno-historické a socio-ekonomické podmienky (JPG, PDF)
  • 3 - Návrh perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely (JPG, PDF)
  • 4 - Komplexný urbanistický návrh, Návrh priestorového a funkčného využitia územia (JPG, PDF)
  • 5 - Návrh riešenia verejného dopravného vybavania územia (JPG, PDF)
  • 6 - Návrh riešenia verejného technicko-infraštruktúrálneho vybavania územia-zásobovanie vodou a odkanalizovanie územia (JPG, PDF)
  • 7 - Návrh riešenia verejného technicko-infraštruktúrálneho vybavania územia-zásobovanie plynom a teplom (JPG, PDF)
  • 8 - Návrh riešenia verejného technicko-infraštruktúrálneho vybavania územia-zásobovanie elektrickou energiou a rozvoj telekomunikačných zariadení (JPG, PDF)
  • 9 - Návrh tvorby krajiny, vrátene návrhu prvkov územných systémov ekologickej stability územia a návrhu koncepcie ozelenenia územia (JPG,)
  • 10 - Návrh regulatívov a záväzných častí, vrátane verejnoprospešných stavieb (JPG, PDF)

 

 

Zmeny a doplnky č.1/2016 Územného plánu obce Iža

schválené Obecným zastupiteľstvom obce Iža dňa 29.03.2021 uznesením č.6/2021

Obálka

01 – Začlenenie územia do širších vzťahov

02- Návrh optimálneho priestorového usporiadania a funkčného využívania s prihliadnutím na krajino-ekologické, kultúrno-historické a sociálno-ekonomické podmienky

03A – Návrh perspektívneho použitia  poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely 1:10000

03B - Návrh perspektívneho použitia  poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely 1:5000

04 – Komplexný urbanistický návrh

05A – Návrh riešenia verejného dopravného vybavenia územia 1:10000

05B – Návrh riešenia verejného dopravného vybavenia územia 1:5000

10 – Návrh rerulatívov a záväzných častí vrátane verejnoprospešných stavieb

Textová časť

 

nalozka_01_sv_50000.pdf

nalozka_03A_bpej_10000.pdf

nalozka_03B_bpej_5000.pdf

nalozka_04_KOMPLEXNY 5000.pdf

nalozka_05A_doprava_10000.pdf

nalozka_05B_doprava_5000.pdfnalozka_10_REGULATIV_5000.pdf

nalozka_10_REGULATIV_5000.pdf

 

Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 2 "Územného plánu obce Iža"

Obec Iža si objednala vypracovanie Zmien a doplnkov č. 2 „Územného plánu Obce Iža“ v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Obec Iža ako príslušný orgán územného plánovania, v súlade s ust. § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov týmto žiada verejnosť o zaslanie vyjadrenia, resp. stanoviska k Návrhu Zmien a doplnkov č. 2 „Územného plánu Obce Iža“ v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa vyvesenia tohoto oznámenia.

Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu ÚPO do 30 dní odo dňa oznámenia.

Originál dokumentácie je vystavený počas 30 dní na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Iži, na úradnej tabuli obce, na webovej stránke obce pod odkazom: Úradná tabula - Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 2 "Územného plánu obce Iža" - Oficiálna stránka obce Iža (iza.sk) a taktiež je k nahliadnutiu na Okresnom úrade v Nitre, Odbore výstavby a bytovej politiky (J. Vuruma 1,
949 01 Nitra).

Táto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom poriadku.

V Iži, dňa 28.12.2023

OZNÁMENIE o strategickom dokumente.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 419.48 kB

Sprievodná správa.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 368.67 kB

02 Funkčné využitie_n.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 2.49 MB

02 Funkčné využitie_p.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 6.66 MB

03 BPEJ_n.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 4.06 MB

03 BPEJ_p.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 10.13 MB

04 Komplex_n.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 3.59 MB

04 Komplex_p.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 8.56 MB

05 Doprava_n.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 2.53 MB

05 Doprava_p.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 6.2 MB

06 Voda_n.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 2.53 MB

06 Voda_p.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 6.37 MB

07 Plyn_n.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 2.62 MB

07 Plyn_p.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 5.9 MB

08 Energie_n.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 2.62 MB

08 Energie_p.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 6.02 MB

09 USES_n.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 2.59 MB

09 USES_p.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 8.87 MB

10 Regulatív_n.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 4.69 MB

10 Regulatív_p – kópia.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 8.26 MB

10 Regulatív_p.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 8.26 MB

 

ROZSAH HODNOTENIA strategického dokumentu "Územný plán obce Iža - Zmeny a doplnky č. 2/2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 93.35 kB