Iža - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Výrub drevín - informácia o správnych konaniach - 2024

Podľa §82 ods. 7 zákona č.543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Iža upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Iža, Ďatelinová 315, 946 39 Iža alebo elektronicky na adresu obeciza@iza.sk v lehote určenej správnym orgánom. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená.

Číslo

Dátum

Predmet konania

Dátum

Lehota

konania

začatia

Dôvod výrubu

zverejnenia

na potvrdenie

 

konania

 

informácie

záujmu byť

 

 

 

 

účastníkom

 

 

 

 

konania

57/2024

15.01.2024

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub:

   -  1 ks smrekovec opadavý na parc.č. 4972/27 v k.ú. Iža.

Dôvodom podania je narušenie stability susediacej stavby koreňovým systémom dreviny.


 

17.01.2023

5 pracovných dní

77/2024 02.02.2024

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub:

   -  2 ks orech na parc.č. 140 a 142  v k.ú. Iža.

Dôvodom podania sú nevhodné hygienické podmienky v bytových a nebytových priestoroch, spôsobené  drevinou.


 

02.02.2024 5 pracovných dní
116/2024 12.02.2024

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub:

   -  1 ks orech na parc.č. 462/3  v k.ú. Iža.

Dôvodom podania je vek stromu, zlý zdravotný stav, ohrozujúci stav susednej nehnuteľnosti.


 

12.02.2024 5 pracovných dní
148/2024 21.02.2024

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub:

   -  2 ks smrek na parc.č. 586/1  v k.ú. Iža.

Dôvodom podania stav drevín - vyschnuté


 

21.02.2024 5 pracovných dní

113/2024

13.03.2024

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub:

   -  3 ks agát biely

   -  3 ks tuja

   na parc.č. 3/1, 3/6, 4/9  v k.ú. Iža.

Dôvodom podania je ohrozenie existujúcej budovy na pozemku stavom stromov, plánované búracie práce a výstavba.


 

14.03.2024

5 pracovných dní

Dátum zvesenia: 31. 12. 2034 Zodpovedá: Správca webmaster