Iža - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Výrub drevín - informácia o správnych konaniach - 2023

Podľa §82 ods. 7 zákona č.543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obec Iža upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Iža, Ďatelinová 315, 946 39 Iža alebo elektronicky na adresu obeciza@iza.sk v lehote určenej správnym orgánom. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená.

Číslo

Dátum

Predmet konania

Dátum

Lehota

konania

začatia

Dôvod výrubu

zverejnenia

na potvrdenie

 

konania

 

informácie

záujmu byť

 

 

 

 

účastníkom

 

 

 

 

konania

606/2022

09.01.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub:

   -  1 ks borovica čierna na parcele č. 5083/1 v k.ú. Iža.

Dôvodom podania je zlý zdravotný stav dreviny a možné vyvalenie spôsobené poveternostnými podmienkam


 

10.01.2023

5 pracovných dní

77/2023

01.02.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub:

   -  1 ks orech kráľovský na parcele č. 4961/17 v k.ú. Iža.

   Dôvodom podania je narušenie stability stavby rodinného domu   koreňovým systémom dreviny.


 

03.02.2023

5 pracovných dní

78/2023

06.02.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub:

   -  1 ks orech kráľovský na parcele č. 5006/196 v k.ú. Iža

   -  2ks tuja západná na parcele č. 5083/1 v k.ú. Iža

Dôvodom podania je zlý zdravotný stav drevín, z hľadiska ktorého majú dreviny malú pravdepodobnosť prežitia.


 

06.02.2023

5 pracovných dní

136/2023

14.02.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub:

   -  2 ks orech kráľovský na parcele č. 5083/1 v k.ú. Iža

   Dôvodom podania je zlý zdravotný stav drevín, z hľadiska ktorého, majú dreviny malú pravdepodobnosť prežitia.


 

14.02.2023

5 pracovných dní

508/2023

25.09.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub:

  • 1 ks Jedla srienistá na parcele č. 768 v k.ú. Iža

 

Dôvodom podania je narušenie stability stavby priľahlého aj susediaceho rodinného domu   koreňovým systémom dreviny.


 

28.09.2023

5 pracovných dní

509/2023

11.10.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub:

 

- 1 ks Smrek obyčajný na parcele č. 773 k.ú. Iža

 

Dôvodom podania je narušenie stability priľahlej stavby.


 

13.10.2023

5 pracovných dní

593/2023

14.12.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub:

- 4 ks Agát na parcele 3011/15 k.ú. Iža

Dôvodom podania je narušenie stability priľahlej stavby.


 

15.12.2023

5 pracovných dní

540/2023

19.12.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub:

- 2 ks Topoľ na parcele 5385/31 k.ú. Iža

Dôvodom podania je narušenie zamorenie prostredia počas kvitnutia, sťaženie dýchania.


 

19.12.2023

5 pracovných dní

Dátum zvesenia: 31. 12. 2028 Zodpovedá: Správca webmaster