Iža - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabula - REFERENDUM vyhlásené na 21.januára 2023

všetky bližšie informácie o referende: https://www.minv.sk/?referendum

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende (272.51 kB)

 telefonTelefónne číslo pre nahlasovanie záujmu o voľbu do prenosnej volebnej schránky : 0908 284 019 (v piatok dňa 20.1.2023 do 12:00 hodiny, v sobotu 21.1.2023 do 15:00 hodiny)

 

Informácia o utvorení volebných okrskov, o určení volebnej miestnosti a kontakt na zapisovateľa okrskovej volebnej komisie (104.46 kB)


E-mailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou, oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu (109.17 kB) (109 kB)

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia referenda vyhláseného na 21. januára 2023 - obec Iža (370.38 kB)

----------------------------------------------------

Informácia o špeciálnom spôsobe hlasovania pre osoby, ktorým bola nariadená izolácia v dôsledku ochorenia COVID-19 (206.07 kB)

ŠPECIÁLNY SPÔSOB HLASOVANIA (pre osoby izolované v dôsledku COVID-19)

Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bola nariadená izolácia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19, ako aj karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, v nadväznosti na § 1 ods. 2 zákona sa v referende vyhlásenom na sobotu 21. januára 2023 sa uplatní špeciálny spôsob hlasovania voličov, ktorí majú ku dňu konania referenda obmedzenú osobnú slobodu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19.

Právo hlasovať do špeciálnej prenosnej volebnej schránky budú mať oprávnení voliči, ktorí požiadajú o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľa špeciálnej komisie telefonicky  a to v lehote :

Pondelok       16.01.2023       od 08.00 h do 15.00 h

Utorok            17.01.2023       od 08.00 h do 15.00 h

Streda            18.01.2023       od 08.00 h do 17.00 h

Štvrtok           19.01.2023       od 08.00 h do 15.00 h

Piatok             20.01.2023       od 08.00 h do 12.00 h

Kontakt na zapisovateľa špeciálnej komisie : Tel: 0903 533 296  

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má ku dňu vykonania referenda nariadenú izoláciu alebo karanténu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19.

O špeciálny spôsob hlasovania môžu požiadať aj  osoby, ktoré v deň konania referenda žijú s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

---------------------------------------------------

HLASOVACÍ PREUKAZ (žiadosť viď. nižšie)

e-mailová adresa pre doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: obeciza@iza.sk

Volič, ktorý má trvalý pobyt v obci Iža a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať vo volebnom okrsku v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať obec Iža o vydanie hlasovacieho preukazu

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

- osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda, t.j. najneskôr 20. 1. 2023 v úradných hodinách obecného úradu. Obec vydá hlasovací preukaz na počkanie.

 

- v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda, t.j. najneskôr 2. 1. 2023,

 

- elektronicky (e-mailom)

     -   vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo

     -   v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak,

     aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda, t.j. najneskôr 2. 1. 2023.

 

Žiadosť (277.16 kB) musí obsahovať údaje o voličovi
•  meno a priezvisko,
•  rodné číslo,
•  štátnu príslušnosť,
•  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
•  korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk".

- prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda, t.j. najneskôr 20. 1. 2023.

Žiadosť (277.16 kB) musí obsahovať údaje o voličovi
•  meno a priezvisko,
•  rodné číslo,
•  štátnu príslušnosť,
•  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

tlačivo žiadosti o hlasovací preukaz .doc (12.39 kB)

tlačivo žiadosti o hlasovací preukaz .pdf (277.16 kB)

 

 

----------------------------------------------------------------------

volba postou

Voľba poštou (žiadosť a poučenie nižšie):

Volič, ktorý má v obci Iža trvalý pobyt a v čase referenda sa zdržiava mimo územia SR, môže požiadať o voľbu poštou najneskôr do 2.12.2022, a to:

- písomne (v listinnej forme), tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr dňa 2.12.2022. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

- elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce obeciza@iza.sk najneskôr dňa 2.12.2022. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. 

tlačivo žiadosti o voľbu poštou .docx (17.05 kB)

tlačivo žiadosti o voľbu poštou .pdf (284.11 kB)

poučenie - voľba poštou (131.19 kB)

-------------------------------------------------------------

 

Dátum zvesenia: 31. 1. 2023 Zodpovedá: Správca webmaster