Navigácia

Obsah

Späť

Voľby prezidenta SR 23.marca 2024

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky 

 


***

Informácie pre voliča 

 

I.

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 23. 3. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu 6. 4. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

 

II

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

 

Prekážkou práva byť volený je

výkon trestu odňatia slobody,

právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

* * *

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-prezidentsr


***

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 


***

Vytvorenie volebných okrskov 

volebných okrskov a určenie volebných miestností

v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva

a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre konanie

volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konajú dňa 23. marca 2024.

V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre konanie volieb

v y t v á r a m volebné okrsky  a  u r č u j e m volebné miestnosti

pre obec Iža nasledovne

číslo okrsku

miesto

adresa

volebná miestnosť

1

Obecný dom

Ďatelinová 315, Iža

zasadacia miestnosť

2

Obecný dom

Ďatelinová 315, Iža

galéria

 

V Iži dňa 23.01.2024                                                                   Ing. István Domin

                                                                                                            starosta obce


***

Pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 je možné požiadať

vydanie hlasovacieho preukazu

aj elektronicky na e-mailovej adrese: 

obeciza@iza.sk

 

žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu I. kolo Typ: PDF dokument, Velkosť: 137.83 kB

žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu II. kolo Typ: PDF dokument, Velkosť: 137.84 kB

v Iži dňa 23.01.2024


***

e-mailová adresa na doručenie

oznámenia

o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

obeciza@iza.sk

 

v Iži dňa 23.01.2024


KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

23. marca 2024

1. Andrej DANKO, JUDr., 49 r., advokát, Bratislava

2. Patrik DUBOVSKÝ, Mgr., PhD., 59 r., historik, Dunajská Streda

3. Krisztián FORRÓ, 48 r., predseda politickej strany, Veľká Mača

4. Štefan HARABIN, JUDr., 67 r., dôchodca, Bratislava

5. Ivan KORČOK, Ing., 59 r., zahraničnopolitický poradca, Bratislava

6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 47 r., predseda strany, Banská Bystrica

7. Ján KUBIŠ, Dr. h. c. Ing., 72 r., odborný asistent, Bratislava

8. Igor MATOVIČ, Mgr., 50 r., poslanec parlamentu, Trnava

9. Milan NÁHLIK, Mgr., 48 r., policajt, Bratislava

10. Peter PELLEGRINI, Ing., 48 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica

11. Róbert ŠVEC, Mgr., 47 r., politológ, Nitra

***


Rozdelenie plochy na umiestnenie plagátov 

v zmysle článku 3, ods.1 VZN č.4/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Iža pre vedenie volebnej kampane

pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2023

číslo miesta na umiestnenie volebných plagátov zodpovedá poradovému číslu kandidáta

Kovová tabuľa na plagáty:

- pri autobusovej zastávke "Komárňanská"

- pri autobusovej zastávke "Hydroglóbus"

- pri autobusovej zastávke "Reformovaný kostol"

- pri autobusovej zastávke "Katolícka fara"

- pri autobusovej zastávke "Kapitulská"

- pred budovou Pošty

- pred supermarketom COOP Jednota

kovove tabule

betonovy stlp 2betonovy stlp 1

Vyvesené: 15. 1. 2024

Dátum zvesenia: 6. 4. 2025

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť