Navigácia

Obsah

Späť

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

sobota 8. júna 2024 od 7:00 do 22:00 h.

rozhodnutie o vyhlásení volieb 

***


Informácie pre voliča

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 8. 6. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej republiky, ktorý, nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území Slovenskej republiky.

Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

III

Právo byť volený

Za poslanca Európskeho parlamentu môže byť zvolený

- občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

- občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku, nebol zbavený práva byť volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Kandidovať za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých voľbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou práva byť volený je

- výkon trestu odňatia slobody,

- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov

Občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného členského štátu Európskej únie trvalý pobyt, na základe jeho žiadosti a vyhlásenia. Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 29. 4. 2024), inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká. Volič, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov v Slovenskej republike sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 100 eur.

* * *

Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky http://www.minv.sk/?volby-ep


Elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic
I n f o r m a t i o n    f o r    t h e    v o t e r 

I

Date and time of elections Elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic will be held

on Saturday 8. 6. 2024 from 7 a.m. to 10 p.m.

II

Right to vote

The citizen of the Slovak Republic permanently residing in the territory of the Slovak Republic and reaching the age of 18 no later than on the date of elections, and the citizen of other Member State of the European Union permanently residing in the territory of the Slovak Republic and reaching the age of 18 no later than on the date of elections has the right to vote in the elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic.

The citizen of the Slovak Republic who is not permanently resident in the territory of the Slovak Republic or in the territory of other Member State of the European Union and will reach the age of 18 no later than on the date of elections, and stays in the territory of the Slovak Republic on the date of elections, also has the right to vote in the elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic. It is possible to vote only in one Member State of the European Union in the same elections to the European Parliament. The right to vote is obstructed by the restriction on liberty in order to protect public health laid down by law, unless a special law provides otherwise during pandemic.

III

Right to be elected

The following persons can be elected Members of the European Parliament

- a citizen of the Slovak Republic reaching the age of 21 no later than on the date of elections and permanently residing in the territory of the Slovak Republic,

- a citizen of other Member State of the European Union reaching the age of 21 no later than on the date of elections, who has not been deprived of the right to be elected in the Member State of the European Union of which he or she is a national, and permanently residing in the territory of the Slovak Republic. It is possible to stand as a candidate in elections to the European Parliament only in one Member State of the European Union in the same elections.

The right to be elected is obstructed by

- serving a prison sentence, 

- final conviction for an intentional crime unless the conviction has been expunged, 

- deprivation of legal capacity.

IV

Registration of a citizen of other Member State of the European Union in the list of voters

The citizen of other Member State of the European Union permanently residing in the territory of the Slovak Republic is registered in the list of voters by the municipality, in which the citizen of other Member State of the European Union permanently resides, based on their application and declaration.

The application along with the declaration must be submitted no later than within 40 days before the date of elections (no later than on 29. 4. 2024) otherwise the right to be registered in the list of voters will cease to exist.

The voter applying for registration in the list of voters for elections to the European Parliament in other Member State of the European Union and also applying for registration in the list of voters in the Slovak Republic commits a minor offence, for which a fine of EUR 100 will be imposed.

***

Further information on the elections to the European Parliament is available at the website of the Ministry of Interior of the Slovak Republic http://www.minv.sk/?volby-ep


Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia

volieb do Európskeho paralamentu 8. júna 2024 v obci Iža 

***


Vytvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností 

pre konanie volieb do Európskeho parlamentu 8. júna 2024 v obci Iža

v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva

a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre konanie

volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú dňa 8. júna 2024.

 

V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre konanie volieb

v y t v á r a m volebné okrsky  a  u r č u j e m volebné miestnosti

pre obec Iža nasledovne

 

číslo okrsku

miesto

adresa

volebná miestnosť

1

Obecný dom

Ďatelinová 315, Iža

zasadacia miestnosť

2

Obecný dom

Ďatelinová 315, Iža

galéria

 

V Iži dňa 22.02.2024

                                                                                                                        Ing. István Domin

                                                                                                                                   starosta

***


e-mailová adresa na doručenie

oznámenia

o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu

8. júna 2024

obeciza@iza.sk

_______________________________________________

Oznámenia je nutné doručiť najneskôr

do 9. apríla 2024 do 24:00 hodiny.

v Iži dňa 22.02.2024


***

 

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

obeciza@iza.sk

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu formát .word 

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu formát .pdf 

O vydanie hlasovacieho preukazu je možné požiadať do nasledovných termínov:

- pre zaslanie poštou musí byť žiadosť na Obecný úrad doručená najneskôr do 20.05.2024

- pre vydanie osobne na Obecnom úrade do 07.06.2024 počas úradných hodín.

  

v Iži dňa 02.04.2024


***

Rozdelenie plochy  na umiestnenie plagátov 

v zmysle článku 3, ods.1 VZN č.4/2017

o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Iža pre vedenie volebnej kampane pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

číslo miesta na umiestnenie volebných plagátov zodpovedá poradovému číslu kandidujúceho politického subjektu

Kovová tabuľa na plagáty:

* pri autobusovej zastávke "Komárňanská"

* pri autobusovej zastávke "Hydroglóbus"

* pri autobusovej zastávke "Reformovaný kostol"

* pri autobusovej zastávke "Katolícka fara"

* pri autobusovej zastávke "Kapitulská"

* pri budove Pošty

* pred supermarketom COOP Jednota

rp1rp2

v Iži dňa 08.04.2024


***Vyvesené: 19. 2. 2024

Dátum zvesenia: 8. 6. 2025

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť