Dnešný dátum: 22. 7. 2018

Oznámenie zámeru prenájmu

OBEC IŽA, Ďatelinová 315, 946 39 Iža, vyhlasuje na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Iži č. 33/2016 zo dňa 24.3.2016 v súlade s §§ 281 až 288 zákona číslo 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh ceny nájmu a najvýhodnejšie podmienky prevádzkovania sociálno-hygienickej a informačnej unimobunky umiestnených na inundačnom území Dunaja v katastri obce Iža, pri prístavnom pontóne. (Mobilné zariadenie pre prijímanie

  Súťažné podmienky

Nájomná zmluva

Situácia a pôdorys

Foto

Archív správ