Dnešný dátum: 22. 9. 2018

Oznámenie zámeru predaja nehnuteľnosti

OBEC IŽA, Ďatelinová 315, 946 39 Iža, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Iži č. 8/2016 zo dňa 25.1.2016 a č.55/2016 zo dňa 30.5.2016 v súlade s §§ 281 až 288 zákona číslo 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že nehnuteľnosť - pozemok parcela č.6190/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 707 m2, nachádzajúca sa v obci Iža, katastrálne územie Iža zapísaná na LV. č. 2905, ktorá je určená na odpredaj, sa bude predávať formou obchodnej verejnej súťaže za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu 7,43 €/m2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli obce Iža a na internetovej stránke obce: www.iza.sk. Okrem toho sú podmienky obchodnej verejnej súťaže k dispozícii na Obecnom úrade v Iži a to počas stránkových hodín.

Súťažné podklady

LV č.2905

Kópia mapy

Návrh zmluvy

Archív správ