Dnešný dátum: 21. 7. 2018

Oznámenie o prerokovaní návrhu Územného plánu

Obec Iža ako obstarávateľ Územného plánu obce Iža /ďalej ako ÚPNO/ oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Iža, v súlade s ustanovením § 22 zák.č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov,že,prerokovanie návrhu územného plánu obce Iža sa uskutoční v dňoch od 28.10.2016 do 30.11.2016. ÚPNO je k nahliadnutiu v určenej lehote počas stránkových dní a úradných hodín na Obecnom úrade v Iži / na vývesnej tabuli OcÚ./ a na webovej stránke obce: www.iza.sk.

Územný plánu obce Iža - zmeny a doplnky 1/2016 - návrh

A4 OBALKA

nalozka_01_sv_5000

nalozka_02_KOPLEXNY_10000

nalozka_03A_bpej_10000

nalozka_03B_bpej_5000

nalozka_04_KOMPLEXNY 5000

nalozka_05A_doprava_10000

nalozka_05B_doprava_5000

nalozka_10_REGULATIV_50003

stav_01_sv_50000 (1)

stav_02_KOMPLEXNY_10000

stav_03A_bpej_10000

stav_03B_bpej_5000

stav_04_KOMPLEXNY 5000

stav_05A_doprava_10000

stav_05B_doprava_5000

stav_10_REGULATIV_5000

ZaD01_2016_UPNO Iža_Textová časť

 

Archív správ