Navigácia

Obsah

Späť

Výrub drevín - informácia o správnych konaniach - 2023

Podľa §82 ods. 7 zákona č.543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obec Iža upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Iža, Ďatelinová 315, 946 39 Iža alebo elektronicky na adresu obeciza@iza.sk v lehote určenej správnym orgánom. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená.

 

Číslo

Dátum

Predmet konania

Dátum

Lehota

konania

začatia

Dôvod výrubu

zverejnenia

na potvrdenie

 

konania

 

informácie

záujmu byť

 

 

 

 

účastníkom

 

 

 

 

konania

606/2022

09.01.2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub:

  • - 1 ks borovica čierna na parcele č. 5083/1 v k.ú. Iža.

Dôvodom podania je zlý zdravotný stav dreviny a možné vyvalenie spôsobené poveternostnými podmienkami.

11.01.2023

5 pracovných dní

Vyvesené: 11. 1. 2023

Dátum zvesenia: 27. 1. 2023

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť