Navigácia

Obsah

Späť

Výrub drevín - informácia o správnych konaniach - 2022

Podľa §82 ods. 7 zákona č.543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obec Iža upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Iža, Ďatelinová 315, 946 39 Iža alebo elektronicky na adresu obeciza@iza.sk v lehote určenej správnym orgánom. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená.

 

Číslo

Dátum

Predmet konania

Dátum

Lehota

konania

začatia

Dôvod výrubu

zverejnenia

na potvrdenie

 

konania

 

informácie

záujmu byť

 

 

 

 

účastníkom

 

 

 

 

konania

2021/4521

17.12.2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub:

 • - 1 ks smrek  a 1 ks orech na parcele č.4987/14 v k.ú. Iža.

Dôvodom podania je, že stromy poškodzujú základ rodinného domu.

31.12.2021

5 pracovných dní

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022/221

31.1.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub:

 • - 2ks ihličnatý strom na parcele č.810/3 v k.ú. Iža.

Dôvodom podania je, že hrozí nebezpečenstvo spadnutia stromov na okolité domy.

31.1.2022

5 pracovných dní

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

233/2022

1.2.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub:

 • - 1ks orech na parcele č.2812/7 v k.ú. Iža.

Dôvodom podania je, že koreň poškodzuje záhradnú búdu a plot

1.2.2022

5 pracovných dní

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

259/2022

3.2.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub:

 • - 1ks ihličnan na parcele č.830/2 v k.ú. Iža.

Dôvodom podania je, že koreňmi poškodzuje základy domu a garáže, konáre presahujú na strechu objektov

3.2.2022

5 pracovných dní

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

296/2022

7.2.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub:

 • - 1ks agát biely na parcele č.3010/8 v k.ú. Iža.

Dôvodom podania je, že strom je odumretý

10.2.2022

5 pracovných dní

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

,

362/2022

18.2.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub:

 • - 1ks ihličnan na parcele č.5082/1 v k.ú. Iža.

Dôvodom podania je, že strom je nebezpečne naklonený, korene vystupujú zo zeme pôsobením vetra. Je ohrozením pre ľudský život.

21.2.2022

5 pracovných dní

374/2022

21.2.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub:

 • - 2 ks smrek pichľavý na parcelách č.3008/10 a 3008/19 v k.ú. Iža.

Dôvodom podania je, že pri silnom vetre došlo k nakláňaniu stromov a k uvoľneniu ich koreňových systémov z podložia. K úplnému vyvráteniu nedošlo, ale hrozí, že pri silnom vetre budú vyvrátené, čo by predstavovalo ohrozenie zdravia a majetku.

10.2.2022

5 pracovných dní

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2272/2022

08.04.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub:

 • - 2 ks smrek na parcele CKN č.3/2 v k.ú. Iža.

Dôvodom podania je, že stromy, rastú medzi šachtou a plotom a bránia zavedeniu kanalizácie..

11.4.2022

5 pracovných dní

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2842/2022

06.06.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub:

 • - 2 ks orech kráľovský na parcele CKN č.562/1 v k.ú. Iža.
 • Dôvodom podania je zlý zdravotný stav drevín a ohrozenie elektrického vedenia.

7.6.2022

5 pracovných dní

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3379/2022

15.8.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub:

 • - 2 ks orech kráľovský na parcele CKN č.656 v k.ú. Iža.

22.8.2022

5 pracovných dní

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyvesené: 31. 1. 2022

Dátum zvesenia: 3. 2. 2023

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť