Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška - doručenie úradnej písomnosti - Silvia Kňúrová

verejna vyhlaska uradna pisomnost silvia knurova (451.77 kB)

 

Naša značka: 436/2022/3358

                                              

Doručenie písomnosti verejnou vyhláškou                          

v Iži dňa 11.08.2022

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti a výzva na jej prevzatie

 

Obecný úrad v Iži v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že nižšie uvedený adresát má na sekretariáte Obecného úradu v Iži (kancelária č.154) uloženú doporučenú úradnú zásielku, ktorú zároveň obec Iža doručuje verejnou vyhláškou v súlade s § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov:

 

Adresát písomnosti

Silvia Kňůrová, adresa: Obec Iža, 946 39 Iža

 

Odosielateľ, označenie písomnosti:

Okresný súd Žilina, 32T/41/2009 (36T)

 

Táto výzva na prevzatie zásielky má povahu verejnej vyhlášky a bude vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke obce Iža. Adresát si ju môže vyzdvihnúť v mieste uloženia zásielky v úradných hodinách. Ak si adresát túto zásielku v uvedenej lehote neprevezme, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

 

Vystavila: Ing. Marta Kiss

 

 

Na úradnú tabuľu:

 

  • vyvesené 11.08.2022

 

  • zvesené 

 

        Ing. István Domin

                  starosta

Vyvesené: 11. 8. 2022

Dátum zvesenia: 27. 8. 2022

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť