Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na 34. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Iža dňa 15.8.2022 o 16:00 hodine

pozvanka (447.91 kB)

 

                                                               POZVÁNKA

V zmysle zák. č. 369/90 o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, zvolávam 

                               34. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

                               v pondelok 15. augusta 2022 o 16:00 hod.

                                do zasadacej miestnosti Obecného úradu

Program:

 1. Otvorenie
  1. schválenie programu rokovania
  2. určenie overovateľov zápisnice
  3. určenie zapisovateľa
 2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 3. Interpelácia poslancov
 4. Správa o výsledku kontroly – Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2022 – Ing. Szoboszlaiová
 5. Ponuka na predaj pozemku – Ildikó Kucharová
 6. Žiadosť o odkúpenie pozemku – František Németh a Katarína Némethová
 7. Žiadosť o nájomný byt
  • Rudolf Mezei
  • Monika Víghová
  • Mgr. Silvia Ádám
 8. Návrh VZN č. 2/2022 o sume úhrady za sociálnu službu, spôsobe jej určenia a platenia
 9. Zmluvy o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej stanice
 10. Vystúpenie obyvateľov
 11. Rôzne
 12. Záver

                                                        Ing. István Domin

                                                                 starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Vyvesené: 12. 8. 2022

Dátum zvesenia: 28. 8. 2022

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť