Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: 350/2022

Oznámenie zámeru obce Iža predať svoj majetok

OZNÁMENIE

 

zámeru predaja a podmienok predaja, resp. výmeny nehnuteľnosti obce Iža formou obchodnej verejnej súťaže.

Obec Iža uznesením Obecného zastupiteľstva obce Iža číslo 25/2022 zo dňa 30.5.2022, podľa §9a ods.1 pís.a) zákona NR SR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, schválila zámer predaja a podmienky predaja, nehnuteľného majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže. Predmetom predaja je diel č.3 podľa geometrického plánu č.33779571-39/2022  vo výmere 167 m2, ako časť parc. EKN č. 4983/2, orná pôda v k.ú. Iža, vedenej na LV č.1700 k.ú.Iža., ktorý je  určený na predaj formou obchodnej verejnej súťaže za najvyššiu ponuku nasledovne: Minimálna predajná cena parcely 4,24 EUR/m2. Rozhodujúcim kritériom je najvyššia ponúkaná cena.

Súťažné podmienky predkladania návrhov do súťaže si záujemcovia môžu vyžiadať a prevziať osobne, poštou, alebo elektronicky na adrese vyhlasovateľa, na telefónnom čísle 035/7783153,  na mailovej adrese obeciza@iza.sk, alebo na internetovej stránke obce www.iza.sk.

 

Súťažné podklady (593.85 kB)

 

GO plán (260.45 kB)

Vyvesené: 21. 7. 2022

Dátum zvesenia: 6. 8. 2022

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť