Navigácia

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 415/2022

Hlavný kontrolór - Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie

Obec Iža, Ďatelinová 315, 946 389 Iža

 

VYHLASUJE

výberové konanie na obsadenie funkcie HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

 

Obec Iža uznesením Obecného zastupiteľstva obce Iža číslo 37/2022 zo dňa 29.6.2022, v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schválilo vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra na deň 12.9.2022.

Pracovný pomer hlavného kontrolóra obce sa určuje na čiastočný úväzok - 0,2; s nástupom od 1.10.2022. Termín podania prihlášok je 29.8.2022 do 12,00 hod.

 

Vyhlásenie výberového konania je uverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce www.iza.sk.

Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky si záujemcovia môžu vyžiadať a prevziať osobne, poštou, alebo elektronicky na adrese vyhlasovateľa, na telefónnom čísle 035/7783153 alebo na mailovej adrese obeciza@iza.sk

 

Zásady na voľbu hlavného kontrolóra obce (507.24 kB)

Vyvesené: 22. 7. 2022

Dátum zvesenia: 12. 9. 2022

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť