Navigácia

Obsah

Podľa Článku 7 odsek 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov sú verejní funkcionári uvedení v Článku 2 odsek 1 ústavného zákona povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedú skutočnosti uvedené v Článku 7 odsek 1 písm. a) – f) ústavného zákona.

ZÁSADY:

Zásady o podrobnostiach pri podávaní oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných 

TLAČIVÁ:

Tlačivo AB „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov - ručné vypĺňanie

Tlačivo AB „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov - elektronické vypĺňanie

 

Tlačivo C „Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie“ v zmysle článku 8 ods. 5 ústavného zákona (po uplynutí 1 roka) - ručné vypĺňanie

Tlačivo C „Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie“ v zmysle článku 8 ods. 5 ústavného zákona (po uplynutí 1 roka) - elektronické vypĺňanie