Navigácia

Obsah

Späť

Výrub drevín - informácia o správnych konaniach - 2019

 

Podľa §82 ods. 7 zákona č.543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obec Iža upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Iža, Ďatelinová 315, 946 39 Iža alebo elektronicky na adresu obeciza@iza.sk v lehote určenej správnym orgánom. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená.

Číslo

Dátum

Predmet konania

Dátum

Lehota

konania

začatia

Dôvod výrubu

zverejnenia

na potvrdenie

 

konania

 

informácie

záujmu byť

 

 

 

 

účastníkom

 

 

 

 

konania

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019/110

10.1.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona

č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení

neskorších predpisov na výrub:

  • 1 ks orech na parcele č.2810/37 v k.ú. Iža.

Dôvodom podania je, že korene stromu tlačia základy susedovho domu  - hrozí narušenie základu. Koruna stromu prevísa na susedov pozemok a pri silnom vetre zhadzuje škridle – hrozí úraz.

10.1.2019

5 pracovných dní

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019/154

14.1.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona

č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení

neskorších predpisov na výrub:

  • - 4ks smrek pichľavý na parcele č.5192/88 v k.ú. Iža.

Dôvodom podania je, že stromy sa nachádzajú v blízkosti elektrického a telefónneho vedenia a rodinného domu. Pri zlých poveternostných podmienkach konáre môžu poškodiť elektrické káble a poškodiť dom.  Stromy sa nachádzajú nad plynovou prípojkou a koreňovým systémom narúšajú statiku rodinného domu a celého oplotenia.

15.1.2019

5 pracovných dní

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019/213

17.1.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona

č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení

neskorších predpisov na výrub:

  • - 1 ks smrek na parcele č.781 v k.ú. Iža.

Dôvodom podania je, že pri silnom vetre konáre stromu narážajú do rodinného domu, hrozí popadnutie stromu na verejnú komunikáciu.

19.1.2019

5 pracovných dní

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019/672

18.2.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona

č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení

neskorších predpisov na výrub:

  • - 1 ks breza na parcele č.632/1 v k.ú. Iža.

Dôvodom podania je, že strom je naklonený smerom k domu a ohrozuje elektrické a telekomunikačné vedenie.

19.2.2019

5 pracovných dní

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019/751

26.2.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona

č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení

neskorších predpisov na výrub:

  • - 6 ks ihličnatých stromov na parcelách č.4987/20 a 4987/7 v k.ú. Iža. Dôvodom podania je, že stromy poškodzujú základy budov, hrozí nebezpečenstvo pádu stromu..

26.2.2019

5 pracovných dní

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019/861

5.3.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona

č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení

neskorších predpisov na výrub:

  • - 4 ks lipy malolistej na parcele č.158/1 v k.ú. Krátke Kesy. Dôvodom podania je, že stromy sú už veľmi zastaralé korene stromov sú blízko k oploteniu rodinných domov a konáre stromov zasahujú do káblov elektrického vedenia.

11.3.2019

5 pracovných dní

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019/873

6.3.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona

č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení

neskorších predpisov na výrub:

  • - 2 ks orecha a 1 ks marhule na parcele č.3023/4 v k.ú. Iža. Dôvodom podania je, že stromy zasahujú na pozemok suseda, na strechu domu suseda, sú v zlom zdravotnom stave sú nahnuté a hrozí nebezpečenstvo úrazu..

11.3.2019

5 pracovných dní

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019/1804

29.5.219

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona

č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení

neskorších predpisov na výrub:

- 1 ks vŕby na parcele č.5083/1 v k.ú. Iža. Dôvodom podania je, že vlastník susedného rodinného domu sa sťažuje na alergiu a sezónne znečistenie od lístia

30.5.2019

5 pracovných dní

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019/2082

24.6.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona

č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení

neskorších predpisov na výrub:

- 2 ks tuje na parcele č.4988/1 v k.ú. Iža. Dôvodom podania je, že tuje prekážajú pri realizácii elektrickej prípojky.

24.6.2019

5 pracovných dní

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019/2536

14.8.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona

č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení

neskorších predpisov na výrub:

- 2 ks tuje na parcele č.450/1 v k.ú. Iža. Dôvodom podania je, že tuje ohrozujú stav rodinného domu

16.8.2019

5 pracovných dní

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019/3106

17.10.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona

č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení

neskorších predpisov na výrub:

- 1 ks orecha na parcele č.5083/1 v k.ú. Iža. Dôvodom podania je, že strom je polo vyschnutý, nebezpečný

18.10.2019

5 pracovných dní

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019/3116

18.10.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona

č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení

neskorších predpisov na výrub:

- 2 ks orecha na parcele č.3001/2 v k.ú. Iža. Dôvodom podania je, že stromy previsia na susedov pozemok, ohrozuje strechu suseda a sú v zlom zdravotnom stave

18.10.2019

5 pracovných dní

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vyvesené: 18. 10. 2019

Dátum zvesenia: 31. 12. 2019

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť