Navigácia

Obsah

Späť

Zámer prevodu majetku obce Iža z dôvodu hodného osobitného zreteľa - parcela CKN 430/32

ZVEREJNENIE ZÁMERU 

Obec Iža podľa § 9a ods. 15 písm. f) a ods. 16 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Iža účinnými od 15.1.2023 zverejňuje zámer prevodu majetku obce Iža z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Prevod sa uskutoční v prospech žiadateľov Mgr. Peter Dolinský, trvale bytom 946 39 Iža 226 a manželka Mgr. Andrea Dolinská Molnárová,  trvale bytom 946 39 Iža 226 do bezpodielového vlastníctva manželov 1/1.

Predmetom prevodu bude nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Iža:

parcela reg. CKN č. 430/32, druh pozemku – zastavaná plocha o výmere 8 m2, ktorá bola vytvorená Geometrickým plánom č. 43 208 550-145/2023 zo dňa 22.12.2023, overeným Okresným úradom Komárno, odborom katastrálnym pod č. GI-4/2024 dňa 12.01.2024 parcely č. CKN 430/8 ostatná plocha o celkovej výmere 199 m2, podľa na listu vlastníctva č. 1043 vedenom na Okresnom úrade Komárno, katastrálny odbor pre k.ú. Iža vo výlučnom vlastníctve obce Iža.

 

Dôvodmi hodnými osobitného zreteľa sú podľa §11 ods. 4 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Iža pre konkrétny prípad nasledovné dôvody:

  • nehnuteľnosť s malou výmerou do 100 m2 a nízkou hodnotou,
  • pozemok na účel vybudovania a užívania vjazdu k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa,
  • pozemku funkčne prislúchajúceho k susediacemu pozemku vo vlastníctve žiadateľa v súvislosti s výstavbou realizovanou v minulosti na pozemku obce žiadateľom, napr. prístavbou rodinného domu, garáže, oplotenia, pričom uvedenú stavbu nie je možné odstrániť alebo premiestniť,
  • pozemku, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva, za predpokladu, že prevádzaný pozemok nemá využitie pre vlastníkov ostatných susedných nehnuteľností (predzáhradky pred rodinnými domami, záhrady za rodinnými domami, vstupy k rodinným domom, garážam),

Kupujúci sú zároveň povinní uhradiť v celosti náklady za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

 

Zámer predaja nehnuteľnosti bol schválený dňa 29.01.2024 uznesením č. 08/2024 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Kúpna cena predávaného majetku  bola zastupiteľstvom stanovená na hodnotu 12,-EUR/m2.

 

V Iži 15.02.2024                                                                     

                     Ing. István Domin

            starosta obce

Vyvesené: 15. 2. 2024

Dátum zvesenia: 4. 3. 2024

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť