Navigácia

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 328/2024

Obchodná verejná súťaž č. 3/2024 na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Iža

OZNÁMENIE 

zámeru prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve obce Iža

obchodnou verejnou súťažou

č. 03/2024

 

Uznesením obecného zastupiteľstva obce Iža číslo 27/2024 zo dňa 29.04.2024 v súlade s ustanoveniami § 9, § 9a ods. 1 písm. a)  § 9aa zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a §§ 281 až 288 zákona číslo 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov bol schválený zámer obce Iža na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Iža obchodnou verejnou súťažou.

 

Predmetom verejnej súťaže je vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a s použitím §9a ods.1, písm. a) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na dlhodobý prenájom nebytového priestoru klubu mládeže o výmere 27,05 m2 v budove Obecného domu  evidovaného na liste vlastníctva č. 1043 ako Administratívna budova so súp. č. 315 na parcele CKN č. 19/2  vo vlastníctve obce Iža

 

Základné podmienky obchodnej verejnej súťaže nasledovne:

  • určuje minimálnu výšku ponúknutej ceny za prenájmu nebytového priestoru  na sumu 40,- EUR/m2/rok.

Ďalšie podmienky:

  • predložená ponuka musí okrem ponúknutej ceny obsahovať všetky identifikačné údaje účastníka doplnené do návrhu nájomnej zmluvy (meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, v prípade fyzickej osoby – podnikateľa identifikačné údaje podľa živnostenského listu, resp.  právnickej osoby identifikačné údaje podľa výpisu z obchodného registra). Návrh nájomnej zmluvy tvorí súčasť súťažných podkladov
  • cenovú ponuku je potrebné predložiť formou vyplneného návrhu nájomnej zmluvy najneskôr v určenej lehote na adresu: Obec Iža, Ďatelinová 315, 946 39 Iža, pri osobnom doručení do podateľne Obecného úradu. Lehota na predloženie cenových ponúk je 10.06.2024 do 14,00 hodiny do podateľne obecného úradu. Lehota na predloženie cenových ponúk uplynie dňom a hodinou určenými na predkladanie ponúk.
  • Pri osobnom doručení musí byť cenová ponuka doručená a zaevidovaná v podateľni Obecného úradu v Iži v uzatvorenej obálke. Obálku je potrebné opatriť nápisom „Obchodná verejná súťaž – 03/2024 – Neotvárať“
  • Doklady a písomnosti musia byť predložené účastníkmi v slovenskom jazyku.
  • Návrh doručený vyššie uvedeným spôsobom nemožno odvolať po uplynutí lehoty, určenej   na predkladanie cenových ponúk.
  • Záujemcovia nemajú  nárok na náhradu  nákladov spojených s účasťou na verejnej súťaži. 

 

Otváranie obálok s ponukami:  10.06.2024 o 15:00 hodine.

Vyhodnotenie   najvhodnejšej   cenovej   ponuky  vykoná   starosta obce. Výsledok vyhodnotenia cenových ponúk predloží na rokovanie obecného zastupiteľstva v Iži na schválenie prenájmu obecným zastupiteľstvom.

Písomné oznámenie najvhodnejšej ponuky oznámi obec všetkým záujemcom
o prenájom do 30 dní od schválenia prenájmu obecným zastupiteľstvom.

Všeobecné a technické informácie o majetku, ktorý je predmetom prenájmu poskytne Ing. Marta Kiss, prednostka úradu, Obecný úrad Iža, Ďatelinová 315, 946 39 Iža, tel. č.: 0908284019

Príloha: Návrh nájomnej zmluvy

V Iži dňa 23.05.2024

 

Ing. István Domin

                                                                                             starosta obce

Vyvesené: 23. 5. 2024

Dátum zvesenia: 10. 6. 2024

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť