Navigácia

Obsah

Späť

Obchodná verejná súťaž č. 1/2024 na prenájom poľnohospodárskych pozemkov

OZNÁMENIE

zámeru prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve obce Iža

obchodnou verejnou súťažou

č. 01/2024

Uznesením obecného zastupiteľstva obce Iža číslo 62/2023 zo dňa 13.11.2023 v súlade s ustanoveniami § 9, § 9a ods. 1 písm. a)  § 9aa zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol schválený zámer obce Iža na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Iža obchodnou verejnou súťažou.

Predmetom verejnej súťaže sú  pozemky vo vlastníctve obce Iža nachádzajúce sa v obci Iža, katastrálne územie Iža

- parcely reg. C č. 6909 o výmere 8.824 m2 druh pozemku ostatná plocha

- parcely reg. C č. 6916 o výmere  721 m2 druh pozemku ostatná plocha

- parcely reg. C č. 6917 o výmere 245 m2 druh pozemku ostatná plocha

- parcely reg. C č. 7214 o výmere 47.328 m2 druh pozemku ostatná plocha

- parcely reg. C č. 7506 o výmere 8.641 m2 druh pozemku ostatná plocha

- parcely reg. C č. 7049 o výmere 8.599 m2 druh pozemku ostatná plocha

- parcely reg. C č. 7361 o výmere 1.151 m2 druh pozemku ostatná plocha

- parcely reg. C č. 7363 o výmere 1.689 m2 druh pozemku ostatná plocha

- parcely reg. C č. 7371 o výmere 1.416 m2 druh pozemku ostatná plocha

- parcely reg. C č. 7213 o výmere 1.184 m2 druh pozemku vodná plocha

 

za podmienok uvedených v návrhu nájomnej zmluvy a za nasledovných podmienok:

 • víťazom obchodnej verejnej súťaže bude  úspešný   záujemca,    ktorý   podá   cenovú   ponuku s najvyššou ponúknutou cenou prenájmu v  €/ha/rok.

Minimálna hodnota ponúknutej ceny nájmu je pre jednotlivé parcely nasledovná:

- parcely reg. C č. 6909 za 156,09-EUR/ha/rok

- parcely reg. C č. 6916 za 49,95-EUR/ha/rok

- parcely reg. C č. 6917 za 49,95-EUR/ha/rok

- parcely reg. C č. 7214 za 49,95-EUR/ha/rok

- parcely reg. C č. 7506 za 49,95-EUR/ha/rok

- parcely reg. C č. 7049 za 62,43-EUR/ha/rok

- parcely reg. C č. 7361 za 62,43-EUR/ha/rok

- parcely reg. C č. 7363 za 62,43-EUR/ha/rok

- parcely reg. C č. 7371 za 62,43-EUR/ha/rok

                  - parcely reg. C č. 7213 za 24,97-EUR/ha/rok

 

Ponúknuté parcely pozemkov je možné prenajať aj jednotlivo, ale iba v celosti bez drobenia jednotlivých parciel.

 

 • predložená ponuka musí okrem ponúknutej ceny obsahovať všetky identifikačné
  údaje účastníka doplnené do návrhu nájomnej zmluvy (meno, priezvisko, rodné
  priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, v prípade fyzickej osoby – podnikateľa identifikačné údaje podľa živnostenského listu, resp.  právnickej osoby identifikačné údaje podľa výpisu z obchodného registra). Návrh nájomnej zmluvy tvorí súčasť súťažných podkladov.

 

 • cenovú ponuku je potrebné predložiť najneskôr v určenej lehote na adresu: Obec Iža, Ďatelinová 315, 946 39 Iža, pri osobnom doručení do podateľne Obecného úradu. Lehota na predloženie cenových ponúk je 11.03.2024 do 12,00 hodiny do podateľne obecného úradu. Lehota na predloženie cenových ponúk uplynie dňom a hodinou určenými na predkladanie ponúk.

 

 • Pri osobnom doručení musí byť cenová ponuka doručená a zaevidovaná v podateľni Obecného úradu v Iži v uzatvorenej obálke. Obálku je potrebné opatriť nápisom „Obchodná verejná súťaž – 01/2024 – Neotvárať“

 

 • Doklady a písomnosti musia byť predložené účastníkmi v slovenskom jazyku.

 

 • Návrh doručený vyššie uvedeným spôsobom nemožno odvolať po uplynutí lehoty, určenej   na predkladanie cenových ponúk.

 

 • náklady za inzerciu v regionálnej tlači znáša záujemca, ktorý predloží najvýhodnejšiu ponuku a obecné zastupiteľstvo mu schváli prenájom predmetného pozemku, pričom tieto náklady mu budú fakturované obcou Iža a ich úhradu je povinný úspešný záujemca zrealizovať ku dňu podpisu nájomnej zmluvy v hotovosti do pokladne obce alebo prevodom na bežný účet obce. Záujemcovia nemajú  nárok na náhradu  nákladov spojených s účasťou na verejnej súťaži. 
 •  

Otváranie obálok s ponukami:  12.03.2024 o 08:00 hodine.

Vyhodnotenie   najvhodnejšej   cenovej   ponuky  vykoná   starosta obce. Výsledok vyhodnotenia cenových ponúk predloží na rokovanie obecného zastupiteľstva v Iži na schválenie prenájmu obecným zastupiteľstvom.

Písomné oznámenie najvhodnejšej ponuky oznámi obec všetkým záujemcom
o prenájom do 30 dní od schválenia prenájmu obecným zastupiteľstvom.

Všeobecné a technické informácie o majetku, ktorý je predmetom prenájmu poskytne Ing. Marta Kiss, prednostka úradu, Obecný úrad Iža, Ďatelinová 315, 946 39 Iža, tel. č.: 0908284019

 

V Iži dňa 19.02.2024

 

Ing. István Domin

                                                                                              starosta obce

Prílohy:

návrh nájomnej zmluvy Typ: PDF dokument, Velkosť: 269.43 kB

LV 2905 Typ: PDF dokument, Velkosť: 124.59 kB

Vyvesené: 19. 2. 2024

Dátum zvesenia: 11. 3. 2024

Zodpovedá: Správca webmaster

Späť