Dnešný dátum: 22. 9. 2018

Územný plán

Záväzná časť

Vyhodnotenie záberov PP

Smerná časť

Začlenenie riešeného územia do širších vzťahov (JPG, PDF)

Návrh optimálneho priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s priehladnutím na krajino-ekologické, kultúrno-historické a socio-ekonomické podmienky (JPG, PDF)

Návrh perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely (JPGA, PDFA, JPGB, PDFB)

Komplexný urbanistický návrh, Návrh priestorového a funkčného využitia územia (JPG, PDF)

Návrh riešenia verejného dopravného vybavania územia (JPGA, PDFA, JPGB, PDFB)

Návrh riešenia verejného technicko-infraštruktúrálneho vybavania územia-zásobovanie vodou a odkanalizovanie územia (JPGA, PDFA, JPGB, PDFB)

Návrh riešenia verejného technicko-infraštruktúrálneho vybavania územia-zásobovanie plynom a teplom (JPGA, PDFA, JPGB, PDFB)

Návrh riešenia verejného technicko-infraštruktúrálneho vybavania územia-zásobovanie elektrickou energiou a rozvoj telekomunikačných zariadení (JPGA, PDFA, JPGB, PDFB)

Návrh tvorby krajiny, vrátene návrhu prvkov územných systémov ekologickej stability územia a návrhu koncepcie ozelenenia územia (JPG, PDF)

Návrh regulatívov a záväzných častí, vrátane verejnoprospešných stavieb (JPG, PDF)