Dnešný dátum: 22. 9. 2018

Rok:
Číslo Názov
1/2018 sys Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Iža
1/2018 o nakladani s komunalnymi a drobnymi stavebnymi odpadmi na území obce Iža
7/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža
6/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v obci Iža
3/2017 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Iža
4/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja a voľby do
5/2015 ktorým sa vydáva Trhový poriadok obce Iža
2/2017 ktorým sa mení a doplňuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
1/2017 ktorým sa vyhlasuje Požiarný poriadok obce
4/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
3/2016 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža
2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Iža
2/2016 sys Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Iža
1/2016 VZN č.1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Iža
4/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3/2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Iža a trhový poriadok
1/2015 ktorým sa zrušuje VZN obce Iža č. 4/1992 o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území obce Iža
2/2015 ktorým sa zrušuje VZN obce Iža č. 5/1992 o verejnom poriadku v obci Iža
5/2014 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Iža
4/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža
03/2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Iža a trhový poriadok
02/2014 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými dopadmi na území obce Iža - zmena
01/2014 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými dopadmi na území obce Iža
3/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža
2/2013 Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2013 o zmene VZN č.2/1991 o obecnej polícii
1/2013 Požiarny poriadok obce Iža
4/2012 4/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Iža
3/2012 VZN č. 3/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby na území obce Iža
2/2012 VZN č .2/2012 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
1/2012 VZN č. 1/2012 o poskytovaní soc. služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby na území obce Iža
3/2011 3/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2/2011 2/2011 o nakaladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
1/2011 1/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi na území obce Iža
2/2010 2/2010 Prevádzkový poriadok pohrebísk – zmena
1/2010 1/2010 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4/2009 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Iža
3/2009 3/2009 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2/2009 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území obce Iža
2/2009 príloha č. 1 2/2009 príloha č. 1
2/2009 príloha č. 2 2/2009 príloha č. 2
2/2009 príloha č. 3 2/2009 príloha č. 3
2/2009 príloha č. 4 2/2009 príloha č. 4
2/2009 príloha č. 5 2/2009 príloha č. 5
1/2009 1/2009 o zmene všeobecne záväzného nariadenia č.1/2006 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území obce Iža
4/2008 4/2008 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3/2008 3/2008 o vyhlásení zaväznej časti územného plánu
3/2008 príloha č. 1 3/2008 príloha č. 1
2/2008 2/2008 ktorým sa mení VZN č.1/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu
1/2008 1/2008 o nakladaní s nájomnými bytmi na území obce Iža
5/2007 5/2007 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady