Dnešný dátum: 21. 7. 2018

Oznámenie zámeru prenájmu nehnuteľnosti

OBEC IŽA Ďatelinová 315, 946 39 Iža oznamuje zámer prenájmu nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanoveniami §9a ods.9 zákona SNR č.138/199 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Uznesením Obecného zastupiteľstva v Iži č. 16/2016 zo dňa 29.2.2016 bol schválený zámer prenájmu nebytového priestoru - miestnosti v prednej a zadnej časti budovy na Hlavnej ulici so súpisným číslom 203 (budova Pošty). Celková prenajímaná plocha predstavuje 102 m2. Najnižšie podanie ceny nájmu je 8,30 EUR/m2/rok. Podmienky zámeru prenájmu sú zverejnené na úradnej tabuli obce Iža a na internetovej stránke obce Iža: www.iza.sk.

 Súťažné podmienky

Návrh zluvy

LV 1043

Pôdorys

Archív správ