Dnešný dátum: 22. 9. 2018

Oznámenie zámeru prenájmu a podmienky prenájmu nebytových priestorov

OBEC IŽA, Ďatelinová 315, 946 39 Iža, vyhlasuje na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Iži č. 91/2016 zo dňa 10.10.2016 v súlade s §§ 281 až 288 zákona číslo 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh ceny nájmu a najvýhodnejšie podmienky prevádzkovania miestnosti – kuchyne v kultúrnom dome obce Iža na Ďatelinovej ulici so súpisným číslom 315. Celková prenajímaná plocha predstavuje 126 m2. Súťažné podklady a informácie sa budú poskytovať na základe písomnej žiadosti na adrese obstarávateľa od 24.10.2016 v pracovnom čase.

Archív správ