Dnešný dátum: 22. 9. 2018

Žiadosti a formuláre

Podávanie sťažností
Centrálna evidencia sťažností
Písomný záznam z podania ústnej sťažnosti
Sťažnosť postúpenie
Sťažnosť - výzva na spoluprácu
Sťažnosť - oznámenie o odložení
Zápisnica o prešetrení žiadosti
Sťažnosť - oznámenie o odložení


Žadosť o uzavretie manželstva
Potvrdenie o uzavretie manželstva
Žiadosť o vydanie výpisu z knihy manželstiev
Oznámenie o opätovnom prijatí priezviska po rozvode
Oznámenie o určení druhého mena
Oznámenie o určení druhého mena (dieťa)
Oznámenie o určení druhého a tretieho mena
Oznámenie o zmene poradí mien
Hlásenie na dodatočný zápis alebo zmenu v odpise matriky
Žiadosť o vydanie matričného dokladu
Dotazník k matričnému dokladu na použitie v cudzine
Zápis o úmrtí


č. 211/2000 Z.z. - Záznam o prijatí ústnej žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
č. 211/2000. Z.z. - Záznam o slobodnom prítupe k informáciám v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) vo veci sprístupnenia informácie
č. 211/2000. Z.z. - Rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu
č. 211/2000. Z.z. - Výzva na doplnenie žiadosti o sprístupnenie informácie
č. 211/2000. Z.z. - Potvrdenie prevzatia žiadosti o sprístupnenie informácie
č. 211/2000. Z.z. - Úradný záznam
č. 211/2000. Z.z. - Postúpenie žiadosti o sprístupnenie informácie
č. 211/2000. Z.z. - Oznámenie o predĺžení lehoty na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácie
č. 211/2000. Z.z. - Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií
Vyhláška o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií


Oznámenie o čase a mieste konania referenda
Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
Plagátovací poriadok obce - všeobecne záväzné nariadenie


Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Žiadosť o povolenie terénnych úprav
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia
Návrh na vydanie rozhodnutia o chránenej časti krajiny
Návrh na vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere
Návrh na zmenu rozhodnutia o umiestnení stavby
Návrh na zmenu rozhodnutia o využívaní územia
Návrh na zmenu rozhodnutia o chránenej časti krajiny
Návrh na zmenu rozhodnutia o stavebnej uzávere
Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o využívaní územia
Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o chránenej časti krajiny
Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác)
Žiadosť o stavebné povolenie
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení
Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie
Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby
Ohlásenie odstránenia drobnej stavby
Ohlásenie odstránenia informačného/reklamného/propagačného zariadenia


Žiadosť o súhlas na výrub drevín
Oznámenie o výrube dreviny
Oznámenie o výrube produkčných ovocných drevín
Határozat fakivágási ügyben


Gyermekvédelem - térítési díjak (ÖR)
Kapcsolattartási utazási támogatás (ÖR)
Községi gyermekvédelmi támogatások (ÖR)
Gyermekvédelem - családsegítés (ÖR)
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Podnet na zastavenie výplaty prídavky (a príplatky k prídavkom) na detí oprávnenému
Úkony obce ako osobitného príjemcu


Daň z nehnuteľností - rozhodnutie
O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce - rozhodnutie


ZŠ - žiadosť o prijatie
ZŠ - dotazník k zápisu žiaka
ZŠ - protokol o zápise dieťaťa
ZŠ - splnomocnenie
ZŠ - rozhodnutie o prijatie
ZŠ - žiadosť o odklad začiatku povinnej školskej dochádzky
ZŠ - határozat a beíratás elhalasztásáról
Žiadosť dieťaťa o zápis do školského klubu detí
Zápisný lístok žiaka
Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí


535/2011 sz. kormányrendelet melléklete - Kétnyelvűségi tájékoztató (minta)


Önkormányzati rendelet az óvodában elhelyezett gyermek után fizetendő térítésről
Önkormányzati rendelet a bérek és működési költségek támogatásának összegéről
Önkormányzati rendelet az iskolai étkezdében étkező gyermek vagy tanuló törvényes képviselője által fizetendő részleges havi költségtérítésről és annak feltételeiről
Önkormányzati rendelet a tanköteles korba lépett gyermek kötelező iskolalátogatásra történő beíratásának helyéről és időpontjáról
Önkormányzati rendelet az iskolai ételkiadó étteremben étkező gyermek vagy tanuló törvényes képviselője által fizetendő részleges költségtérítésről és annak feltételeiről
Önkormányzati rendelet a község által alapított iskolai szakköri központot látogató gyermekek után fizetendő részleges havi költségtérítésről
Önkormányzati rendelet a község által alapított szabadidő központban fizetendő részleges költségtérítési díjról
Önkormányzati rendelet a község által alapított nyelviskola tanulmányi költségeinek térítéséről
Önkormányzati rendelet a község által alapított napközi otthont látogató gyermekek után fizetendő részleges havi költségtérítésről
Önkormányzati rendelet a község által alapított művészeti alapiskolát látogató gyermek törvényes képviselője, vagy a nagykorú diák által fizetendő részleges havi költségtérítésről
Önkormányzati rendelet a község által alapított diákszállóban fizetendő részleges havi költségtérítési díjról
Önkormányzati rendelet a beiskolázási körzetekről


Egyszeri szociális segély kiutalása
Žiadosť o poskytnutie nevyhnutnej okamžitej pomoci v náhlej núdzi
Egyszeri szociális segély elutasítása
Žiadosť o poskytnutie nevyhnutnej okamžitej pomoci v náhlej núdzi – oznámenie
Žiadosť o poskytnutie nevyhnutnej okamžitej pomoci v náhlej núdzi – oznámenie
Žiadosť o poskytnutie nevyhnutnej okamžitej pomoci v náhlej núdzi – oznámenie


Písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu
Súhlas s prihlásením občana na pobyt
Žiadosť o oznámenie miesta pobytu obyvateľa
Prihlasovací lístok na trvalý pobyt (A5)
Prihlasovací lístok na prechodný pobyt (A5)
Odhlasovací lístok z trvalého pobyt (A5)
Potvrdenie o pobyte (A6)


Adaptačný hárok
Žiadosť o ukončenie predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ
Dotazník k žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ
Žiadosť o prijatie do mš
Óvodai meghatalmazás - gyermek elvitelére
Vyhlásenie rodiča (zákonného zástupcu) o bezinfekčnosti
Evidenčný lístok
Informácie o dieťati
Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa


Szabálysértési eljárás megindítása kiskorú alkoholfogyasztásának ügyében -község
Szabálysértési eljárás megindítása kiskorú alkoholfogyasztásának ügyében - város
Határozat kiskorú alkoholfogyasztásának ügyében - község
Határozat kiskorú alkoholfogyasztásának ügyében - város
Zápisnica - obec
Zápisnica - mesto
Idézés szóbeli megbeszélésre - község
Idézés szóbeli megbeszélésre - város
Vyhlásenie rozhodnutia o priestupku - obec
Vyhlásenie rozhodnutia o priestupku - mesto


Všeobecne záväzné nariadenie o úhradach za sociálne služby
Evidencia prijímateľov sociálnych služieb
Evidencia posudkov o odkázanosti na sociálnu službu
Evidencia rozhodnutí obce vo veciach sociálnych služieb
Žiadosť o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb
Szociális felülvizsgálati esettanulmány - alapanyagok
Sociálny posudok
Posudok o odkázanosti na sociálnu službu


Nyilatkozat a betöltött tisztségekről, állásokról, tevékenységekről és vagyoni helyzetről (kétnyelvű) - melléklet
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov


Informácia pre voliča
Informácia pre voliča