Dnešný dátum: 22. 9. 2018

2018

Rámcová zmluva o financovaní č. 1018/8420 - BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR - zverejnené 23.7.2018

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č. 1018/ZAPOPU1/8420 - BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR - zverejnené 23.7.2018

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1018/DZM1/8420 - BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR - zverejnené 23.7.2018

Rámcová zmluva o platobných službách č. 1018/PS1/8420 - BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR - zverejnené 23.7.2018

Zmluva o bežnom účte - Prima banka Slovensko, a.s. - zverejnené 10.9.2018

Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva - Prima banka, a.s. - zverejnené 10.9.2018