Dnešný dátum: 9. 12. 2016
Úradné hodiny
Pondelok8:00 – 12:0013:00 – 15:30
Utorok——-
Streda8:00 – 12:0013:00 – 17:00
Štvrtok——-
Piatok8:00 – 12:0013:00 – 14:00
Kontakty
Telefón:
Obecný úrad:
035 77 83 153
Starosta Ing. István Domin:
0918 466 833
Prednosta Ing. Tibor Dittel:
0905 954 609
Fax: 035/77 83 375
E-mail:
Všeobecné informácie:
info@iza.sk
Podateľňa:
podatelna@iza.sk
Starosta:
starosta@iza.sk, domin@iza.sk
Prednosta:
dittel_tibor@iza.sk
Správca stránky:
webmaster@iza.sk
OBEC IŽA, Ďatelinová 315, 946 39 Iža, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Iži č. 8/2016 zo dňa 25.1.2016 a č.55/2016 zo dňa 30.5.2016 v súlade s §§ 281 až 288 zákona číslo 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že nehnuteľnosť - pozemok parcela č.6190/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 707 m2, nachádzajúca sa v obci Iža, katastrálne územie Iža zapísaná na LV. č. 2905, ktorá je určená na odpredaj, sa bude predávať formou obchodnej verejnej súťaže za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu 7,43 €/m2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli obce Iža a na internetovej stránke obce: www.iza.sk. Okrem toho sú podmienky obchodnej verejnej súťaže k dispozícii na Obecnom úrade v Iži a to počas stránkových hodín.
08.12.2016
Obec Iža ako obstarávateľ Územného plánu obce Iža /ďalej ako ÚPNO/ oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Iža, v súlade s ustanovením § 22 zák.č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov,že,prerokovanie návrhu územného plánu obce Iža sa uskutoční v dňoch od 28.10.2016 do 30.11.2016. ÚPNO je k nahliadnutiu v určenej lehote počas stránkových dní a úradných hodín na Obecnom úrade v Iži / na vývesnej tabuli OcÚ./ a na webovej stránke obce: www.iza.sk.
28.10.2016
OBEC IŽA, Ďatelinová 315, 946 39 Iža, vyhlasuje na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Iži č. 91/2016 zo dňa 10.10.2016 v súlade s §§ 281 až 288 zákona číslo 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh ceny nájmu a najvýhodnejšie podmienky prevádzkovania miestnosti – kuchyne v kultúrnom dome obce Iža na Ďatelinovej ulici so súpisným číslom 315. Celková prenajímaná plocha predstavuje 126 m2. Súťažné podklady a informácie sa budú poskytovať na základe písomnej žiadosti na adrese obstarávateľa od 24.10.2016 v pracovnom čase.
26.10.2016
OBEC IŽA, Ďatelinová 315, 946 39 Iža, vyhlasuje na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Iži č. 86/2016 zo dňa 10.10.2016 v súlade s §§ 281 až 288 zákona číslo 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh ceny nájmu a najvýhodnejšie podmienky prevádzkovania miestnosti v Zdravotnom stredisku obce Iža na Podzáhradnej ulici so súpisným číslom 256. Celková prenajímaná plocha predstavuje 44 m2. Súťažné podklady a informácie sa budú poskytovať na základe písomnej žiadosti na adrese obstarávateľa od 24.10.2016 v pracovnom čase.
24.10.2016