Dnešný dátum: 20. 4. 2014
Úradné hodiny
Pondelok8:00 – 12:0013:00 – 15:30
Utorok——-
Streda8:00 – 12:0013:00 – 17:00
Štvrtok——-
Piatok8:00 – 12:0013:00 – 14:00
Kontakty
Starosta obce:

István Domin
Tel/Fax: 035/ 7783375
mobil: 0918 466 833
email: domin@iza.sk
Prednosta úradu

Ing. Tibor Dittel
Tel: 035/7783153
Fax: 035/7783375
mobil: 0905954609
email: dittel_tibor@iza.sk
Obec Iža ako správca dane v zmysle § 4 ods. (1) Zákona č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) Vás podľa § 15 ods. (1) uvedeného zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva, aby ste v lehote najneskôr do 31. januára 2014 podali Obci Iža daňové priznanie k dani z nehnuteľností za zdaňovacie obdobie 2014. Odôvodnenie Obec Iža Vás vyzýva na podanie daňového priznania v súvislosti s vykonaným a ukončeným projektom pozemkových úprav v k.ú. Iža v zmysle rozhodnutia Obvodného pozemkového úradu v Komárne zo dňa 4.7.2013 podľa §14 ods. (4) zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov a zápisu tohto projektu do katastra nehnuteľností dňa 11.10.2013 pod číslom Z-3997/2013. V zmysle uvedeného rozhodnutia zanikajú dňom 31.10.2013 pôvodné a iné práva k nehnuteľnostiam zahrnutým do obvodu pozemkových úprav a vlastníci podľa registra nového stavu nadobúdajú vlastníctvo k pozemkom podľa obnovy operátu novým mapovaním. Daňové priznanie sú správcovi dane povinní podať aj všetci ostatní vlastníci nehnuteľností v k.ú. obce Iža, ktorých sa projekt pozemkových úprav priamo netýka, s ohľadom na aktualizáciu súhrnných aj čiastkových údajov v databáze správy daní obce. Poučenie Ak nebude uvedené daňové priznanie podané v určenej lehote, správca dane podľa § 15 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov určí Vašu daňovú povinnosť podľa pomôcok, ktoré má k dispozícii alebo ktoré si sám zaobstará, pričom v zmysle § 155 ods. (1) Vám bude uložená pokuta od 5 eur do 3000 eur. Tlačivá daňového priznania a príloh si môžete prevziať na daňovom oddelení obecného úradu alebo si ich môžete stiahnuť z nasledovnej webovej adresy:
21.01.2014