Dnešný dátum: 28. 9. 2016
Úradné hodiny
Pondelok8:00 – 12:0013:00 – 15:30
Utorok——-
Streda8:00 – 12:0013:00 – 17:00
Štvrtok——-
Piatok8:00 – 12:0013:00 – 14:00
Kontakty
Starosta obce:

István Domin
Tel/Fax: 035/ 7783375
mobil: 0918 466 833
email: domin@iza.sk
Prednosta úradu

Ing. Tibor Dittel
Tel: 035/7783153
Fax: 035/7783375
mobil: 0905954609
email: dittel_tibor@iza.sk
Obec Iža, Ďatelinová 315, 946 389 Iža OZNAMUJE zámer prenájmu a podmienky prenájmu pozemkov obce Iža formou obchodnej verejnej súťaže. Obec Iža uznesením Obecného zastupiteľstva obce Iža číslo 37/2016 zo dňa 24.3.2016, podľa §9a ods.1 pís.a) zákona NR SR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, schválila zámer prenájmu a podmienky prenájmu nehnuteľného majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže. Predmetom prenájmu sú poľnohospodársky využívané pozemky v katastrálnom území obce Iža, ktoré sú vo vlastníctve obce Iža, podrobne vymenované v prílohe č.1 súťažných podmienok. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže je uverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce www.iza.sk. Súťažné podmienky predkladania návrhov do súťaže si záujemcovia môžu vyžiadať a prevziať osobne, poštou, alebo elektronicky na adrese vyhlasovateľa, na telefónnom čísle 035/7783153 alebo na mailovej adrese obeciza@iza.sk.
18.04.2016
OBEC IŽA, Ďatelinová 315, 946 39 Iža, vyhlasuje na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Iži č. 33/2016 zo dňa 24.3.2016 v súlade s §§ 281 až 288 zákona číslo 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh ceny nájmu a najvýhodnejšie podmienky prevádzkovania sociálno-hygienickej a informačnej unimobunky umiestnených na inundačnom území Dunaja v katastri obce Iža, pri prístavnom pontóne. (Mobilné zariadenie pre prijímanie
06.04.2016