Dnešný dátum: 26. 3. 2017
Úradné hodiny
Pondelok8:00 – 12:0013:00 – 15:30
Utorok——-
Streda8:00 – 12:0013:00 – 17:00
Štvrtok——-
Piatok8:00 – 12:0013:00 – 14:00
Kontakty
Telefón:
Obecný úrad:
035 77 83 153
Starosta Ing. István Domin:
0918 466 833
Prednosta Ing. Tibor Dittel:
0905 954 609
Fax: 035/77 83 375
E-mail:
Všeobecné informácie:
info@iza.sk
Podateľňa:
podatelna@iza.sk
Starosta:
starosta@iza.sk, domin@iza.sk
Prednosta:
dittel_tibor@iza.sk
Správca stránky:
webmaster@iza.sk
Miestna organizácia CSEMADOK – u Vás s úctou p o z ý v a na predstavenie básní a životnej cesty Jozefa Gogolu st. v piatok dňa 3. marca 2017, o 17,00 hodine do Galérie Obecného domu. V prvej časti predstavenia budeme v básniach Jozefa Gogolu spomínať i na ťažké roky Deportácie. Každého srdečne očakávame!
02.03.2017
OBEC IŽA, Ďatelinová 315, 946 39 Iža, na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Iži č. 8/2016 zo dňa 25.1.2016 a č.55/2016 zo dňa 30.5.2016 v súlade s §§ 281 až 288 zákona číslo 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že nehnuteľnosť - pozemok parcela č.6190/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 707 m2, nachádzajúca sa v obci Iža, katastrálne územie Iža zapísaná na LV. č. 2905, ktorá je určená na odpredaj, sa bude predávať formou obchodnej verejnej súťaže za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu 7,43 €/m2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli obce Iža a na internetovej stránke obce: www.iza.sk. Okrem toho sú podmienky obchodnej verejnej súťaže k dispozícii na Obecnom úrade v Iži a to počas stránkových hodín.
08.12.2016